Zarządzenie Prezesa NIK w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli

ZARZĄDZENIE Nr 11/2023

PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli

Na podstawie art. 69d ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623) oraz § 8 ust. 1 statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb naboru do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, zwanej dalej „NIK", na stanowiska kontrolerów wymienione w art. 66a pkt 3-9 ustawy o NIK, w szczególności sposób sprawdzenia i oceny kwalifikacji i kompetencji kandydatów do pracy na te stanowiska.

§ 2.

Nabór odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego na podstawie publicznego ogłoszenia.

§ 3.

 • 1. Nabór przeprowadza Komisja do Spraw Naboru, zwana dalej „Komisją", powoływana pisemnie przez Prezesa NIK.
 • 2. W skład Komisji wchodzą:
  • 1) przewodniczący: dyrektor albo wicedyrektor Biura Organizacyjnego albo kierownik Wydziału Kadr albo osoba upoważniona przez dyrektora albo wicedyrektora Biura Organizacyjnego;
  • 2) dwóch członków: dyrektor lub wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK, do której jest prowadzony nabór lub radca Prezesa NIK oraz dyrektor lub wicedyrektor Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego lub osoba upoważniona przez dyrektora albo wicedyrektora Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego.
 • 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego, Komisja może obradować w składzie dwuosobowym, w tym z udziałem przewodniczącego. W skład Komisji, w takich przypadkach wchodzą:
  • 1) przewodniczący: dyrektor albo wicedyrektor Biura Organizacyjnego albo kierownik Wydziału Kadr albo osoba upoważniona przez dyrektora albo wicedyrektora Biura Organizacyjnego;
  • 2) członek: dyrektor lub wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK, do której jest prowadzony nabór lub radca Prezesa NIK.
 • 4. Osoby wchodzące w skład Komisji podlegają wyłączeniu, jeżeli udział w pracach Komisji mógłby wywołać podejrzenie o stronniczość lub konflikt interesów. Wyłączenia z całości lub części postępowania kwalifikacyjnego członka Komisji dokonuje przewodniczący Komisji. Wyłączenia przewodniczącego Komisji dokonuje Prezes NIK i powołuje w skład Komisji nową osobę, powierzając jej funkcję przewodniczącego. Osoby wchodzące w skład Komisji są obowiązane niezwłocznie powiadomić na piśmie o przyczynach uzasadniających wyłączenie odpowiednio przewodniczącego Komisji w przypadku członków Komisji lub Prezesa NIK w przypadku przewodniczącego Komisji.
 • 5. Przewodniczący Komisji, za zgodą wszystkich członków Komisji, może zaprosić do uczestniczenia w pracach Komisji, w charakterze eksperta bez prawa głosu inną osobę, która posiada wiedzę oraz doświadczenie do oceny kwalifikacji i kompetencji kandydatów.

§ 4.

 • 1. Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, które ma na celu sprawdzenie i ocenę kwalifikacji i kompetencji kandydatów do pracy w NIK w zakresie wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze.
 • 2. Biuro Organizacyjne koordynuje proces naboru oraz wspiera prace Komisji w zakresie organizacyjnym i merytorycznym.
 • 3. Biuro Organizacyjne współpracuje z Departamentem Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i oceny kwalifikacji i kompetencji kandydatów do pracy przy zastosowaniu wybranych metod i narzędzi weryfikacji.

§ 5.

 • 1. Dyrektor jednostki organizacyjnej NIK, dla której prowadzony jest nabór w uzgodnieniu z Biurem Organizacyjnym, sporządza Wniosek o przeprowadzenie naboru oraz Opis stanowiska. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zarządzenia. Opis stanowiska określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
 • 2. Dyrektor lub wicedyrektor Biura Organizacyjnego przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi NIK wniosek o przeprowadzenie naboru.

§ 6.

 • 1. Na podstawie Wniosku o przeprowadzenie naboru oraz Opisu stanowiska, Biuro Organizacyjne przygotowuje ogłoszenie o naborze.
 • 2. Ogłoszenie określa, w szczególności stanowisko i zakres zadań wykonywanych na stanowisku, wymagania niezbędne i dodatkowe, wymagane dokumenty oraz termin i sposób ich złożenia, etapy naboru, metody i narzędzia selekcji, które zostaną zastosowane.
 • 3. Ogłoszenie jest upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej, przy wykorzystaniu wewnętrznych kanałów komunikacji oraz może być publikowane za pośrednictwem portali rekrutacyjnych.

§ 7.

 • 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów. W uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o ograniczeniu postępowania do dwóch etapów, z zastrzeżeniem obligatoryjności etapów, o których mowa ust. 2 pkt 1 i 3.
 • 2. Etapami postępowania kwalifikacyjnego są:
  • 1) etap I - selekcja złożonych ofert pod względem spełniania wymagań formalnych (kompletność i terminowość złożenia dokumentów) oraz wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Jeżeli ww. wymagania spełnia więcej niż pięciu kandydatów na jeden etat objęty naborem, do kolejnego etapu mogą zostać zaproszeni kandydaci spełniający wymagania niezbędne oraz ustaloną liczbę wymagań dodatkowych. Etap ten może zostać rozszerzony o wywiad telefoniczny, którego celem jest doprecyzowanie informacji zawartych w przesłanej przez kandydata dokumentacji;
  • 2) etap II - weryfikacja kwalifikacji i kompetencji kandydatów pod względem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, a wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, wewnętrznych regulacji oraz wymagań oczekiwanych na danym stanowisku w określonej jednostce. Do ich weryfikacji mogą być wykorzystywane różne metody i narzędzia, tj.: testy umiejętności, w szczególności umiejętności komputerowych i językowych, testy kompetencji, w tym licencjonowane testy zdolności, testy wiedzy, próbki pracy. Komisja, na podstawie wyników przeprowadzonej weryfikacji decyduje, którzy kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu.
  • 3) etap III - rozmowa kwalifikacyjna z Komisją. Podstawą do rozmowy są dokumenty przedłożone przez kandydata oraz wyniki uzyskane przez niego w II etapie. Celem rozmowy jest w szczególności weryfikacja informacji o kandydacie, jego doświadczeniu zawodowym, przygotowaniu merytorycznym, zbadanie motywacji do podjęcia zatrudnienia, posiadanych kompetencji oraz profilu osobowości zawodowej. Narzędziami wspierającymi proces mogą być wybrane, standaryzowane kwestionariusze osobowości zawodowej.
 • 3. W przypadku naboru na stanowisko wymagające znajomości języka obcego, Komisja może przeprowadzić część rozmowy w języku obcym.
 • 4. Nieprzystąpienie kandydata do któregokolwiek etapu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • 5. Wyniki uzyskane z zastosowaniem konkretnej metody mogą być wykorzystane w kolejnych procesach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od daty wykonania przez kandydata do pracy testu lub innego zastosowanego w danym naborze narzędzia weryfikacji.

§ 8.

 • 1. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, Komisja przedstawia Prezesowi NIK sprawozdanie z jego przebiegu z opisem etapów, zastosowanych metod i narzędzi selekcji oraz listą kandydatów rekomendowanych do zatrudnienia. Komisja rekomenduje osoby posiadające wymagane kwalifikacje i kompetencje oraz najlepiej dopasowane do stanowiska, na które został ogłoszony nabór. Sprawozdanie podpisują przewodniczący i członkowie Komisji.
 • 2. Decyzję w sprawie zatrudnienia w NIK kandydatów wskazanych w sprawozdaniu podejmuje Prezes NIK.
 • 3. W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy przez kandydata zakwalifikowanego do pracy w NIK albo nieobsadzenia stanowiska z innych powodów, Prezes NIK może zakwalifikować do pracy w NIK innego kandydata z listy kandydatów, o której mowa w ust. 1, albo podjąć decyzję o nierozstrzyganiu naboru.
 • 4. W przypadku, kiedy do naboru nie zgłosił się żaden kandydat lub w toku postępowania Komisja nie zakwalifikowała żadnego kandydata do II lub III etapu lub wskazany do zatrudnienia kandydat podjął decyzję o rezygnacji, a był to jedyny kandydat w naborze, wówczas nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

§ 9.

Prezes NIK na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego może podjąć decyzję o odstąpieniu od jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

§ 10.

Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Nr 18/2022 Prezesa NIK z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli, zmienione zarządzeniem Nr 64/2022 Prezesa NIK z dnia 4 lipca 2022 r.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2023 r.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Marian Banaś

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
12 października 2011 10:15
Data publikacji:
12 października 2011 10:15
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 lutego 2023 13:03
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie