Zarządzenie Prezesa NIK z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018

PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli

Na podstawie art. 69d ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524) oraz § 8 ust. 1 statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb naboru do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, zwanej dalej „NIK”, na stanowiska kontrolerów wymienione w art. 66a pkt 3-9 ustawy o NIK, w tym sposób sprawdzenia i oceny wiedzy oraz kwalifikacji i kompetencji kandydatów do pracy na te stanowiska.

§ 2.

Nabór odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego na podstawie publicznego ogłoszenia.

§ 3.

1.    Nabór przeprowadza Komisja do Spraw Naboru, zwana dalej „Komisją”. Prezes NIK pisemnie powołuje Komisję zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu.
2.    W skład Komisji wchodzą:
1)    w przypadku naboru na stanowisko radcy Prezesa NIK, o którym mowa w art. 66a pkt 3 ustawy o NIK:
a)    przewodniczący: Prezes NIK albo wiceprezes NIK albo dyrektor generalny NIK,
b)    członkowie:
- dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru,
- dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw metodyki kontroli i rozwoju zawodowego;
2)    w przypadku naboru na stanowiska wymienione w art. 66a pkt 4-9 ustawy o NIK:
a) przewodniczący: dyrektor generalny NIK albo dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru albo osoba upoważniona pisemnie przez dyrektora tej jednostki,
b)    członkowie:
- dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru albo osoba upoważniona pisemnie przez dyrektora tej jednostki,
- dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw metodyki kontroli i rozwoju zawodowego albo osoba upoważniona pisemnie przez dyrektora tej jednostki,
- dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK, do której prowadzony jest nabór,
- dwóch radców Prezesa NIK wyznaczonych przez Prezesa NIK.
3.    W przypadku naboru na stanowiska wymienione w art. 66a pkt 4-9 ustawy o NIK posiedzenie Komisji odbywa się w składzie pięcioosobowym albo jeśli przewodniczącym Komisji jest dyrektor generalny NIK - w sześcioosobowym. W uzasadnionych przypadkach Komisja może obradować w składzie nie mniejszym niż trzyosobowy z udziałem przewodniczącego i dwóch członków Komisji.
4.    Osoby wchodzące w skład Komisji podlegają wyłączeniu, jeżeli udział w pracach Komisji mógłby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Wyłączenie z całości lub części postępowania kwalifikacyjnego przewodniczącego lub członka Komisji dokonuje przewodniczący Komisji. Jeżeli na skutek wyłączenia określonych osób skład Komisji jest niezgodny z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu, Prezes NIK wyznacza inną osobę do jej składu.

§ 4.

Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, które ma na celu sprawdzenie i ocenę wiedzy, kwalifikacji i kompetencji kandydatów do pracy w NIK, określonych w opisie stanowiska.

§ 5.

1.    Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
2.    Obsługę Komisji zapewnia jednostka organizacyjna NIK właściwa do spraw naboru. W posiedzeniach Komisji uczestniczy wyznaczony pracownik tej jednostki, wspierając organizacyjnie prace Komisji.
3.     Dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru odpowiedzialny jest za przygotowanie materiałów do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
4.    Dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw metodyki kontroli i rozwoju zawodowego odpowiada za przygotowanie pisemnych testów kwalifikacyjnych dla kandydatów.

§ 6.

1.    W przypadku naboru na stanowisko radcy Prezesa NIK, o którym mowa w art. 66a pkt 3 ustawy o NIK, opis stanowiska sporządza dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.
2.    W przypadkach naboru na stanowiska, o których mowa w art. 66a pkt 4-9 ustawy o NIK, opis stanowiska sporządza dyrektor jednostki organizacyjnej NIK do której prowadzony jest nabór, w uzgodnieniu z dyrektorem jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.
3.    Opis stanowiska powinien określać w szczególności:
1)    stanowisko, którego dotyczy nabór;
2)    planowane miejsce wykonywania pracy;
3)    planowany zakres zadań;
4)    wymogi wynikające z art. 67 ustawy o NIK oraz wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ustawy o NIK;
5)    niezbędne na stanowisku pracy kwalifikacje lub kompetencje.
4.    Opis stanowiska może określać dodatkowe kwalifikacje lub kompetencje na stanowisku pracy.
5.    Opis stanowiska zatwierdza Prezes NIK. Wzór opisu stanowiska określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 7.

1.    Dyrektor jednostki organizacyjnej właściwej do spraw naboru przedstawia Prezesowi NIK zapotrzebowanie na stanowiska z podziałem na poszczególne kontrolne jednostki organizacyjne NIK.
2.    Prezes NIK pisemnie decyduje o przeprowadzeniu naboru.

§ 8.

Po podjęciu przez Prezesa NIK decyzji, o której mowa w § 7 ust. 2, dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru poleca sporządzenie i upublicznienie ogłoszenia o naborze, zgodnie z wymogami określonymi w art. 69b ustawy o NIK.

§ 9.

1.    Oferty kandydatów do pracy kierowane są do jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.
2.    Szczegółowy tryb składania ofert określa ogłoszenie o naborze.
3.    Oferta powinna zawierać dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze, w szczególności:
1)    list motywacyjny zawierający informację o jakie stanowisko i dlaczego ubiega się kandydat;
2)    życiorys zawodowy (CV);
3)    dokumenty lub kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji i kompetencji określonych w opisie stanowiska;
4)    jeżeli kandydat spełnia dodatkowe kwalifikacje lub kompetencje - dokumenty lub kopie dokumentów poświadczających ich posiadanie.

§10.

1.    Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów, z zastrzeżeniem ust. 6:
1)    etap I - Komisja przeprowadza wstępną kwalifikację kandydatów polegającą na sprawdzeniu ofert w celu ustalenia, czy kandydaci spełniają wymogi określone w opisie stanowiska, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 4 oraz czy posiadają niezbędne kwalifikacje lub kompetencje, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 5. Jeżeli wymogi te spełnia więcej niż 20 kandydatów na jedno stanowisko, Komisja może zakwalifikować do II etapu wyłącznie kandydatów spełniających dodatkowe kwalifikacje lub kompetencje, o których mowa w § 6 ust. 4;
2)    etap II - sprawdzenie wiedzy i predyspozycji kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali do II etapu. Etap ten składa się z pisemnych testów wiedzy i kompetencji, które mają na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata, niezbędnych do objęcia danego stanowiska. W przypadku naboru na stanowisko wymagające znajomości języka obcego przeprowadza się również test językowy;
3)    etap III - rozmowa kwalifikacyjna, do której Komisja kwalifikuje kandydatów na dane stanowisko, biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych w II etapie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia wiedzę, kwalifikacje oraz kompetencje kandydatów do pracy w NIK, w tym motywację do pracy, umiejętność nawiązywania kontaktu, kulturę osobistą, radzenie sobie ze stresem.
2.    Kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy na więcej niż jednym stanowisku, przystępuje jeden raz do testów wiedzy i kompetencji oraz testu z wymaganego języka obcego.
3.    Niestawienie się kandydata do II lub III etapu postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4.    Kandydat, który nie rozwiązywał testu samodzielnie lub nie ukończył któregokolwiek z wymaganych testów, zostaje wyłączony z postępowania. Wyłączenia dokonuje dyrektor lub wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw metodyki kontroli i rozwoju zawodowego na wniosek pracownika nadzorującego pisanie testów przez kandydatów.
5.    Czas trwania, zakres poszczególnych etapów postępowania oraz maksymalną liczbę punktów, jaką można uzyskać w II i III etapie, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
6.    W uzasadnionych przypadkach Prezes NIK może ograniczyć postępowanie kwalifikacyjne do zakresu określonego w ust. 1 pkt 1 i 3.

§ 11.

1.    Po przeprowadzeniu naboru Komisja sporządza sprawozdanie, w którym przedstawia Prezesowi NIK informację z przebiegu postępowania z listą kandydatów i ostatecznymi wynikami uzyskanymi przez nich po III etapie postępowania kwalifikacyjnego. Sprawozdanie podpisują przewodniczący i pozostali członkowie Komisji biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2.    Decyzję w sprawie zatrudnienia w NIK poszczególnych kandydatów wskazanych w sprawozdaniu, podejmuje Prezes NIK.

§ 12.

W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy przez kandydata zakwalifikowanego do pracy w NIK albo nieobsadzenia stanowiska z innych powodów, Prezes NIK może zakwalifikować do pracy w NIK innego kandydata z listy kandydatów, o której mowa w § 11 ust. 1, albo podjąć decyzję o nierozstrzyganiu naboru.

§ 13.

Prezes NIK na każdym etapie naboru może podjąć decyzję o odstąpieniu od jego przeprowadzania.

§ 14.

Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 15.

Traci moc zarządzenie Nr 35/2012 Prezesa Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli, zmienione zarządzeniem Nr 13/2015 Prezesa Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 18 lutego 2015 r.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Krzysztof Kwiatkowski

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 października 2011 10:15
Data publikacji:
12 października 2011 10:15
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 kwietnia 2020 12:14
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie