Przejdź do treści

Zarządzenie Prezesa NIK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli


ZARZĄDZENIE Nr 35/2012

PREZESA

NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

z dnia 15.11.2012 r.

w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli

tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.

 

Na podstawie art. 69d ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82) oraz § 8 ust. 1 statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb naboru do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, zwanej dalej „NIK”, na stanowiska kontrolerów wymienione w art. 66a pkt 3-9 ustawy o NIK, w tym sposób sprawdzenia i oceny wiedzy oraz kwalifikacji kandydatów do pracy na te stanowiska.

§ 2.

Nabór odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego na podstawie publicznego ogłoszenia.

§ 3.

1. Nabór przeprowadza Komisja do Spraw Naboru, zwana „Komisją”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1)       w przypadku naboru na stanowisko radcy Prezesa NIK, o którym mowa w art. 66a pkt 3 ustawy o NIK:

- przewodniczący:- Prezes NIK,- członkowie:- dyrektor lub wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru,

 

- dyrektor lub wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw metodyki kontroli i rozwoju zawodowego;

2)       w przypadku naboru na stanowiska wymienione w art. 66a pkt 4-9 ustawy o NIK:

- przewodniczący:- dyrektor lub wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru,- zastępca przewodniczącego:- dyrektor lub wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw metodyki kontroli i rozwoju zawodowego,- członkowie:- dyrektor lub wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK, do której prowadzony jest nabór oraz dwóch radców Prezesa NIK wyznaczonych przez Prezesa NIK.

3. Członek Komisji podlega wyłączeniu z jej prac, jeżeli jego udział w pracach Komisji mógłby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Członek Komisji informuje Prezesa NIK o wystąpieniu przesłanek do wyłączenia go z postępowania. Prezes podejmuje decyzję o wyłączeniu, wyznaczając jednocześnie inną osobę do składu Komisji, zgodnie z ust. 2.

§ 4.

Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, które ma na celu sprawdzenie i ocenę wiedzy, kwalifikacji i predyspozycji kandydatów do pracy w NIK oraz wskazanie kandydatów, którzy w ocenie Komisji, w największym stopniu spełniają wymogi określone w opisie stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

§ 5.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.

2. Obsługę Komisji zapewnia jednostka organizacyjna NIK właściwa do spraw naboru. W posiedzeniach Komisji, w charakterze protokolanta, uczestniczy wyznaczony pracownik tej jednostki.

3. Za przygotowanie materiałów służących przeprowadzeniu postępowania, odpowiada dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru, a za przygotowanie testów odpowiada dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw metodyki kontroli i rozwoju zawodowego.

§ 6.

1. W przypadku naboru na stanowisko, o którym mowa w art. 66a pkt 3 ustawy o NIK, opis stanowiska sporządza dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.

2. W przypadkach naboru na stanowiska, o których mowa w art. 66a pkt 4-9 ustawy o NIK, opis stanowiska sporządza dyrektor jednostki organizacyjnej NIK do której prowadzony jest nabór, w uzgodnieniu z dyrektorem jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.

3. Opis, o którym mowa w ust. 1 lub 2, powinien określać w szczególności:

1)       stanowisko, którego dotyczy nabór;

2)       planowane miejsce wykonywania pracy;

3)       planowany zakres zadań;

4)       wymogi wynikające z art. 67 ustawy o NIK oraz wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ustawy o NIK;

5)       wymagane dodatkowe kwalifikacje lub kompetencje konieczne do pracy na stanowisku.

4. Opis stanowiska, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może określać dodatkowe preferowane kwalifikacje lub kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań.

5. Opis stanowiska zatwierdza Prezes NIK.

§ 7.

1. Dyrektor jednostki organizacyjnej właściwej do spraw naboru przedstawia Prezesowi NIK zapotrzebowanie na stanowiska z podziałem na poszczególne kontrolne jednostki organizacyjne NIK.

2. O przeprowadzeniu naboru decyduje Prezes NIK i powołuje właściwą Komisję.

§ 8.

1. Po podjęciu przez Prezesa NIK decyzji, o której mowa w § 7 ust. 2, dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru poleca sporządzenie i upublicznienie ogłoszenia o naborze, zgodnie z wymogami ustawowymi określonymi w art. 69b ustawy o NIK.

2. Termin do składania ofert wynosi 14 dni, licząc od dnia udostępnienia tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej NIK.

§ 9.

1. Oferty kandydatów do pracy kierowane są do jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.

2. Szczegółowy tryb składania ofert określa ogłoszenie o naborze.

3. Oferta powinna zawierać dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze, w szczególności:

1)       list motywacyjny zawierający informację o jakie stanowisko i dlaczego ubiega się kandydat;

2)       życiorys zawodowy (CV);

3)       dokumenty lub kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji wymaganych, określonych w opisie stanowiska;

4)        jeżeli kandydat spełnia dodatkowe preferowane kwalifikacje - dokumenty lub kopie dokumentów poświadczających ich posiadanie.

§ 10.

1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów, z zastrzeżeniem ust. 5:

1)       etap I - Komisja przeprowadza wstępną kwalifikację kandydatów polegającą na sprawdzeniu ofert w celu ustalenia, czy kandydaci spełniają wymogi określone w opisie stanowiska, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 4 oraz czy posiadają kwalifikacje, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 5. Jeżeli wymogi te spełnia więcej niż 20 kandydatów na jedno stanowisko, Komisja może zakwalifikować do II etapu kandydatów, spełniających dodatkowe preferowane kwalifikacje lub kompetencje, o których mowa w § 6 ust. 4;

2)       etap II - sprawdzenie wiedzy i predyspozycji kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali do II etapu. Etap ten składa się z testów wiedzy i kompetencji, które mają na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata, niezbędnych do objęcia danego stanowiska. W przypadku naboru na stanowisko wymagające znajomości języka obcego przeprowadza się test językowy;

3)       etap III - rozmowa kwalifikacyjna, do której Komisja kwalifikuje nie mniej niż 5 kandydatów na dane stanowisko, którzy uzyskali największą liczbę punktów w II etapie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia wiedzę, kwalifikacje oraz kompetencje kandydatów do pracy w NIK, w tym motywację do pracy, umiejętność nawiązywania kontaktu, kulturę osobistą, radzenie sobie ze stresem.

2. Kandydat ubiegający się o więcej niż jedno stanowisko, pisze jeden test wiedzy ogólnej i kompetencji oraz jeden test z wymaganego języka. W przypadku, gdy kandydat napisał więcej niż jeden test, przyjmuje się wyniki uzyskane w pierwszym teście.

3. Kandydat, który nie przystąpił do testu albo nie rozwiązywał go samodzielnie, zostaje wykluczony z postępowania. Wykluczenia dokonuje Komisja lub członek Komisji nadzorujący pisanie testów.

4. Czas trwania, zakres poszczególnych etapów postępowania oraz maksymalną liczbę punktów, jaką można uzyskać w II i III etapie, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

5. W uzasadnionych przypadkach Prezes NIK może ograniczyć postępowanie kwalifikacyjne do zakresu określonego w ust. 1 pkt 1 i 3.

§ 11.

1. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza sprawozdanie, w którym przedstawia Prezesowi NIK listę kandydatów wraz z wynikami uzyskanymi przez nich w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, którzy w największym stopniu spełniają wymagania określone w opisie stanowisk. Sprawozdanie podpisują przewodniczący i pozostali członkowie Komisji biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Decyzję w sprawie zatrudnienia w NIK poszczególnych kandydatów wskazanych w sprawozdaniu, podejmuje Prezes NIK.

§ 12.

W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy kandydata zakwalifikowanego do pracy w NIK albo nie obsadzenia stanowiska z innych powodów, Prezes NIK może zakwalifikować do pracy w NIK innego kandydata, o którym mowa w § 11.

§ 13.

Traci moc zarządzenie Nr 20/2011 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Jacek  Jezierski


Informacje o artykule:

Data utworzenia: 12 października 2011 10:15
Data publikacji: 12 października 2011 10:15
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 02 grudnia 2015 13:13
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052