Zarządzenie Prezesa NIK w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli

ZARZĄDZENIE Nr 18/2022

PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli

Tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nr 64/2022 z 4 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 69d ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320) oraz § 8 ust. 1 statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb naboru do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, zwanej dalej „NIK", na stanowiska kontrolerów wymienione w art. 66a pkt 3-9 ustawy o NIK, w szczególności sposób sprawdzenia i oceny wiedzy oraz kwalifikacji i kompetencji kandydatów do pracy na te stanowiska.

§ 2.

Nabór odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego na podstawie publicznego ogłoszenia.

§ 3.

 • 1. Nabór przeprowadza Komisja do Spraw Naboru, zwana dalej „Komisją", powoływana pisemnie przez Prezesa NIK.
 • 2. W skład Komisji wchodzą:
  • 1) przewodniczący: dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru albo kierownik wydziału kadr albo osoba upoważniona przez dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru;
  • 2) dwóch członków: dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK, do której jest prowadzony nabór albo radca Prezesa NIK oraz dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw metodyki kontroli i rozwoju zawodowego albo osoba upoważniona przez dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw metodyki kontroli i rozwoju zawodowego.
 • 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezesa NIK, Komisja może obradować w składzie dwuosobowym, w tym z udziałem przewodniczącego. W skład Komisji, w takich przypadkach wchodzą:
  • 1) przewodniczący: dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru albo kierownik wydziału kadr albo osoba upoważniona przez dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru;
  • 2) członek: dyrektor albo wicedyrektor jednostki organizacyjnej NIK, do której jest prowadzony nabór.
 • 4. Osoby wchodzące w skład Komisji podlegają wyłączeniu, jeżeli udział w pracach Komisji mógłby wywołać podejrzenie o stronniczość lub konflikt interesów. Wyłączenia z całości lub części postępowania kwalifikacyjnego członka Komisji dokonuje przewodniczący Komisji. Wyłączenia przewodniczącego Komisji dokonuje Prezes NIK i powołuje w skład komisji nową osobę, powierzając jej funkcję przewodniczącego. Osoby wchodzące w skład Komisji są obowiązane niezwłocznie powiadomić na piśmie o przyczynach uzasadniających wyłączenie odpowiednio przewodniczącego Komisji w przypadku członków Komisji lub Prezesa NIK w przypadku przewodniczącego Komisji.
 • 5. Przewodniczący Komisji, za zgodą wszystkich członków Komisji, może zaprosić do uczestniczenia w pracach Komisji, w charakterze eksperta bez prawa głosu inną osobę, która posiada wiedzę i oraz doświadczenie do oceny kwalifikacji i kompetencji kandydatów.

§ 4.

Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, które ma na celu sprawdzenie i ocenę kwalifikacji i kompetencji, w tym wiedzy, kandydatów do pracy w NIK w zakresie wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze i opisie stanowiska.

§ 5.

 • 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
 • 2. Jednostka organizacyjna NIK właściwa do spraw naboru zapewnia obsługę Komisji, w szczególności w zakresie obsługi organizacyjnej oraz przygotowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego.

§ 6.

 • 1. Wniosek o przeprowadzenie naboru oraz opis stanowiska sporządza dyrektor jednostki organizacyjnej NIK, do której jest prowadzony nabór, w uzgodnieniu z dyrektorem jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.
 • 2. Dyrektor jednostki organizacyjnej właściwej do spraw naboru przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi NIK wniosek o przeprowadzenie naboru. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 • 3. Opis stanowiska zatwierdza dyrektor jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru. Wzór opisu określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 7.

 • 1. Oferty kandydatów do pracy składane są do jednostki organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru.
 • 2. Szczegółowy tryb składania ofert określa ogłoszenie o naborze.
 • 3. Oferta powinna zawierać dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze, w szczególności:
  • 1) list motywacyjny (zawierający informację, o jakie stanowisko i dlaczego ubiega się kandydat);
  • 2) życiorys zawodowy (CV);
  • 3) dokumenty lub kopie dokumentów poświadczających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i kompetencji określonych w ogłoszeniu o naborze i opisie stanowiska;
  • 4) jeżeli kandydat spełnia dodatkowe kwalifikacje i kompetencje - dokumenty lub kopie dokumentów poświadczających ich posiadanie.

§ 8.

 • 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów. W uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o ograniczeniu postępowania do dwóch etapów, o których mowa ust. 2 pkt 1 i 3.
 • 2. Etapami postępowania kwalifikacyjnego są:
  • 1) etap I - wstępna selekcja złożonych ofert - Komisja analizuje wszystkie oferty złożone przez kandydatów pod kątem spełniania wymagań wynikających z przepisów prawa oraz posiadania kwalifikacji i kompetencji niezbędnych i dodatkowych, określonych w ogłoszeniu o naborze. Ocenie podlega również kompletność przesłanych dokumentów. Jeżeli wymagania wynikające z przepisów prawa oraz niezbędne spełnia więcej niż ośmiu kandydatów na jedno stanowisko objęte naborem, do kolejnego etapu mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne i dodatkowe;
  • 2) etap II - weryfikacja kwalifikacji i kompetencji - Komisja bada kwalifikacje i kompetencje wybranymi metodami i narzędziami. Mogą do nich należeć w szczególności testy wiedzy i umiejętności, testy językowe, kwestionariusze osobowości, kwestionariusze odporności psychicznej, zadania praktyczne, próbki pracy. Informację o możliwości zastosowania wybranych narzędzi weryfikacji kwalifikacji i kompetencji kandydatów zamieszcza się w ogłoszeniu o naborze. Komisja, na podstawie wyników badania kwalifikacji i kompetencji decyduje, ilu kandydatów zostaje dopuszczonych do III etapu i wskazuje tych z najwyższymi wynikami weryfikacji kwalifikacji i kompetencji. Jeżeli żaden z kandydatów nie będzie spełniał wymogów kwalifikacji i kompetencji dla danego stanowiska, Komisja może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.
  • 3) etap III - rozmowa kwalifikacyjna z Komisją - w trakcie rozmowy Komisja sprawdza i ocenia według jednolitej skali ocen do 100 punktów kwalifikacje i kompetencje kandydatów w podziale na pięć obszarów:
   • a) motywacja do pracy w NIK, w tym: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, dopasowanie do zespołu, otwartość na wiedzę, postawa i system wartości,
   • b) wiedza kandydatów z zakresu podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, administracji publicznej, finansów publicznych, sytuacji gospodarczej kraju, prawnych aspektów funkcjonowania NIK lub aktualnych problemów życia społecznego, a także określonej w wymaganiach wiedzy specjalistycznej,
   • c) doświadczenie zawodowe zgodne z określonymi, w opisie stanowiska, wymaganiami,
   • d) umiejętności, w tym: analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, budowania relacji i współdziałania, dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności pracy w warunkach stresu i pod presją czasu, obsługi komputera,
   • e) autoprezentacja: łatwość nawiązywania kontaktu, kultura osobista, udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, spokój i opanowanie.
   W przypadku naboru na stanowisko wymagające znajomości języka obcego, Komisja może przeprowadzić część rozmowy w języku obcym.
 • 3. Nieprzystąpienie kandydata do II lub III etapu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • 4. W przypadku, gdy kandydat bierze udział w więcej niż jednym postępowaniu, Komisja może podjąć decyzję o jednorazowym przystąpieniu do weryfikacji kwalifikacji i kompetencji, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i wykorzystaniu uzyskanych wyników w innych postępowaniach. Podejmując decyzję Komisja kieruje się specyfiką danej metody/narzędzia oraz pracy na stanowisku i oczekiwaniami wobec kandydatów w poszczególnych postępowaniach.

§ 9.

 • 1. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza sprawozdanie, w którym przedstawia Prezesowi NIK rekomendację odnośnie zatrudnienia wskazanych przez Komisję kandydata/kandydatów, wraz z informacją z przebiegu postępowania, listą kandydatów i wynikami uzyskanymi przez nich w toku postępowania kwalifikacyjnego. Komisja bierze pod uwagę liczbę uzyskanych, w trakcie weryfikacji punktów, oczekiwania finansowe i dyspozycyjność kandydata. Sprawozdanie podpisują przewodniczący i członkowie Komisji.
 • 2. Decyzję w sprawie zatrudnienia w NIK kandydatów wskazanych w sprawozdaniu podejmuje Prezes NIK.
 • 3. W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy przez kandydata zakwalifikowanego do pracy w NIK albo nieobsadzenia stanowiska z innych powodów, Prezes NIK może zakwalifikować do pracy w NIK innego kandydata z listy kandydatów, o której mowa w ust. 1, albo podjąć decyzję o nierozstrzyganiu naboru.

§ 10.

Prezes NIK na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego może podjąć decyzję o odstąpieniu od jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

§ 11.

Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 12.

Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 18/2018 Prezesa NIK z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezesa NIK nr 42/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r., nr 31/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. oraz nr 32/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Marian Banaś

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 października 2011 10:15
Data publikacji:
12 października 2011 10:15
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
06 lipca 2022 09:45
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie