Zarządzenie Prezesa NIK w sprawie aplikacji kontrolerskiej

ZARZĄDZENIE Nr 60/2014
PREZESA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie aplikacji kontrolerskiej

Tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli: 59/2015, 38/2016, 28/2017, 42/2019, 48/2019, 91/2019, 38/2020.

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544) oraz § 7 statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 • 1) aplikacja - aplikacja kontrolerska;
 • 2) aplikant - pracownik Najwyższej Izby Kontroli uprawniony do przeprowadzania kontroli i skierowany na aplikację kontrolerską, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku, o którym mowa w art. 66a ustawy, albo na podstawie powołania;
 • 3) konsultant - mianowany kontroler, zatrudniony na stanowisku, o którym mowa w art. 66a pkt 1-5 ustawy, wyznaczony przez Prezesa NIK, na wniosek kierownika aplikacji, do współpracy przy wyborze akt na egzamin;
 • 4) moduł - fragment pisemnej części egzaminu;
 • 5) NIK - Najwyższa Izba Kontroli;
 • 6) opiekun - mianowany kontroler zajmujący stanowisko, o którym mowa w art. 66a pkt 1-6 ustawy, oraz posiadający odpowiednie doświadczenie i predyspozycje, wyznaczony przez dyrektora właściwej jednostki kontrolnej do pełnienia funkcji opiekuna aplikanta lub uczestnika aplikacji w przypadku określonym w § 18 ust. 2;
 • 7) uczestnik aplikacji - pracownik NIK niebędący aplikantem albo pracownik innego organu kontroli, uczestniczący w ramach aplikacji kontrolerskiej w szkoleniu teoretycznym, o którym mowa w § 7 pkt 1;
 • 8) ustawa - ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 489);
 • 9) właściwa jednostka kontrolna - departament albo delegatura NIK, w której jest zatrudniony aplikant;
 • 10) właściwa jednostka organizacji i obsługi - jednostka organizacyjna NIK, wykonująca zadania w zakresie organizacji i obsługi, w której jest zatrudniony uczestnik aplikacji (biuro).

§ 2.

 • 1. Aplikacja ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie aplikantów do wykonywania i nadzorowania czynności kontrolnych.
 • 2. Egzamin jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania teoretycznego i praktycznego kontrolerów NIK do wykonywania czynności kontrolnych.
 • 3. Egzamin jest również formą komisyjnej oceny poziomu opanowania wiedzy z zakresu szkolenia teoretycznego przez uczestników aplikacji kontrolerskiej, którzy uzyskali zgodę Prezesa NIK na przystąpienie do egzaminu.”;

§ 3.

 • 1. Do odbycia aplikacji kieruje Prezes NIK.
 • 2. Warunkiem skierowania kontrolera na aplikację jest:
  • 1) co najmniej roczny okres pracy w NIK na stanowisku, o którym mowa w art. 66a ustawy;
  • 2) wniosek dyrektora właściwej jednostki kontrolnej;
  • 3) pozytywna opinia dyrektora właściwej jednostki kontrolnej o dotychczasowej pracy kontrolera, potwierdzająca jego predyspozycje do pracy na stanowisku kontrolera. Wzór opinii stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 • 3. Prezes NIK rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może zwrócić się do kierownika aplikacji o opinię dotyczącą spełnienia wymogów określonych w ust. 2. Wzór opinii określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 4.

 • 1. Warunki określone w § 3 ust. 2 oraz w § 6 nie dotyczą kontrolerów zatrudnionych na stanowisku wymienionym w art. 66a pkt 3 ustawy.
 • 2. Prezes NIK może skierować do odbycia aplikacji pracownika powołanego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 • 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes NIK może skierować do odbycia aplikacji kontrolera, który nie spełnia warunków określonych w § 3 ust. 2 pkt 1.

§ 5.

 • 1. W szkoleniu, o którym mowa w § 7 pkt 1, mogą brać udział także, za zgodą Prezesa NIK, uczestnicy aplikacji będący:
  • 1) pracownikami NIK - jeżeli zostali skierowani do udziału w określonych zajęciach szkoleniowych przez dyrektora właściwej jednostki kontrolnej albo właściwej jednostki organizacji i obsługi, w porozumieniu z kierownikiem aplikacji;
  • 2) pracownikami innych organów kontroli - na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy kierownikiem organu kontroli a NIK, reprezentowaną przez kierownika aplikacji.
 • 2. Wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
 • 3. Uczestnicy aplikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składają oświadczenie o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę kontrolerską, które powzięli podczas aplikacji.
 • 4. Pracownicy NIK prowadzący szkolenie w ramach aplikacji są zwolnieni z obowiązku zachowania tajemnicy kontrolerskiej w zakresie niezbędnym do przeprowadzania szkolenia.

§ 6.

 • 1. W okresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, kontroler zapoznaje się z:
  • 1) systemem kontroli w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranymi zagadnieniami kontroli państwowej w innych krajach;
  • 2) zadaniami NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej;
  • 3) organizacją NIK;
  • 3a) procedurami oraz zasadami wykonywania kontroli określonymi w ustawie i regulacjach wewnętrznych NIK;
  • 4) ogólnymi zasadami etyki kontrolera NIK.
 • 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, kontroler nabywa umiejętności praktycznych w zakresie postępowania kontrolnego pod kierunkiem opiekuna. Opiekun może sprawować opiekę tylko nad jednym kontrolerem.

§ 7.

Aplikacja obejmuje:

 • 1) szkolenie teoretyczne, w formie zorganizowanych wykładów, konwersatoriów, warsztatów i ćwiczeń wraz z testami zaliczeniowymi;
 • 2) samokształcenie;
 • 3) zadania praktyczne, wykonywane w ramach obowiązków służbowych;
 • 4) egzamin.

§ 8.

 • 1. Aplikacja trwa nie dłużej niż dwanaście miesięcy.
 • 2. Zajęcia w ramach szkolenia teoretycznego trwają nie dłużej niż 400 godzin lekcyjnych.
 • 3. W razie skierowania aplikanta do wykonywania obowiązków w innej właściwej jednostce kontrolnej, dyrektor tej jednostki wyznacza opiekuna na okres wykonywania tych obowiązków.

§ 9.

 • 1. Aplikacją kieruje kierownik aplikacji, którym jest dyrektor jednostki organizacyjnej właściwej do spraw szkoleń.
 • 2. Do obowiązków kierownika aplikacji należy w szczególności:
  • 1) opracowanie programu aplikacji obejmującego:
   • a) ramowy program szkolenia teoretycznego,
   • b) ramowy program samokształcenia i zadań praktycznych,
   • c) zasady zaliczania zajęć i oceniania aplikantów,
   • d) regulamin przeprowadzania egzaminu;
  • 1a) wydawanie, na wniosek Prezesa NIK, opinii w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 3;
  • 2) dbałość o należyty poziom szkolenia, w szczególności poprzez weryfikację i zatwierdzanie konspektów zajęć, właściwy dobór wykładowców, analizowanie opinii aplikantów o jakości zajęć prowadzonych w ramach szkolenia teoretycznego i praktycznego;
  • 3) określenie wzorów dokumentów, o których mowa w § 24;
  • 4) zawieranie umów z wykładowcami;
  • 5) zapewnienie właściwych warunków szkolenia, w tym środków i pomocy dydaktycznych oraz materiałów do ćwiczeń i na egzamin;
  • 6) organizacja egzaminu;
  • 7) przedstawianie sprawozdania o przebiegu i wynikach aplikacji Prezesowi NIK.
 • 3. Kierownik aplikacji w uzasadnionych przypadkach może określić specjalny program szkolenia teoretycznego, w tym w formie e-learningu.
 • 4. Program aplikacji wymaga zatwierdzenia przez Prezesa NIK.

§ 9a.

 • 1. Prezes NIK może powołać zastępcę kierownika aplikacji, który wspomaga kierownika aplikacji w wykonywaniu jego zadań. Zastępcą kierownika aplikacji może zostać mianowany kontroler, o którym mowa w art. 66a pkt 1-6 ustawy.
 • 2. Kierownik aplikacji określa, w formie pisemnej, zakres uprawnień i obowiązków zastępcy kierownika aplikacji.

§ 10.

Przedmiotem szkolenia teoretycznego są w szczególności:

 • 1) postępowanie kontrolne w NIK;
 • 2) finanse publiczne i rachunkowość;
 • 3) podstawy ekonomii i zarządzania gospodarką;
 • 4) wybrane zagadnienia niektórych gałęzi prawa;
 • 5) kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny;
 • 6) kodeks etyki kontrolera NIK;
 • 7) psychologiczne aspekty przeprowadzania kontroli;
 • 8) korzystanie z narzędzi informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania informatyki w postępowaniu kontrolnym.

§ 11.

 • Zajęcia w ramach szkolenia teoretycznego prowadzą osoby o odpowiednim przygotowaniu i predyspozycjach, będące specjalistami w określonej dziedzinie nauki lub praktyki.
 • 2. uchylony

§ 12.

 • 1. Aplikacja, w zakresie, o którym mowa w § 7 pkt 2 i 3, odbywa się pod kierunkiem opiekuna.
 • 2. Do obowiązków opiekuna należy:
  • 1) opracowanie, na podstawie dokumentów ramowych, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a-b, programu zajęć praktycznych i samokształcenia dla aplikanta oraz nadzorowanie realizacji tego programu;
  • 2) nadzór nad samokształceniem aplikanta;
  • 3) stały kontakt z osobami prowadzącymi ćwiczenia z zadań praktycznych i wykorzystywanie uwag do pracy z aplikantem;
  • 4) pomoc aplikantowi w przygotowaniu do egzaminu;
  • 5) wydanie opinii o pracy aplikanta, przed przystąpieniem do egzaminu.
 • 3. Nie wyznacza się opiekuna dla aplikanta, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2.

§ 13.

Sprawy organizacyjne z zakresu aplikacji prowadzi jednostka organizacyjna właściwa do spraw szkoleń, do której zadań należy w szczególności:

 • 1) przygotowanie dla kierownika aplikacji projektów dokumentów i materiałów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a i b;
 • 2) prowadzenie ewidencji aplikantów i uczestników aplikacji;
 • 3) organizowanie i obsługa administracyjna zajęć oraz egzaminu;
 • 4) monitorowanie wypełniania przez aplikantów obowiązków związanych z odbywaniem aplikacji oraz spełnienia warunków dopuszczenia do egzaminu;
 • 5) przygotowanie i ewidencjonowanie zaświadczeń, o których mowa w § 24.

§ 14.

 • 1. Aplikant ma obowiązek:
  • 1) uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych;
  • 2) wykonywania zleconych zadań praktycznych;
  • 3) samokształcenia;
  • 4) przystąpienia do testów z przedmiotów określonych w programie aplikacji;
  • 5) przystąpienia do egzaminu.
 • 2. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach prowadzonych w ramach szkolenia teoretycznego, a także za nieuzyskanie pozytywnych ocen lub zaliczeń z co najmniej dwóch przedmiotów, w terminie określonym przez kierownika aplikacji, kierownik aplikacji, w uzgodnieniu z Prezesem NIK, może skreślić aplikanta z listy aplikantów. O skreśleniu aplikanta z listy aplikantów kierownik aplikacji informuje pisemnie dyrektora właściwej jednostki kontrolnej.
 • 3. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio do uczestników aplikacji.

§ 15.

 • 1. W przypadkach uzasadnionych w szczególności przygotowaniem zawodowym aplikanta, kierownik aplikacji może zwolnić aplikanta z obowiązku uczestniczenia w określonych zajęciach w ramach szkolenia teoretycznego. Zwolnienie nie obejmuje przystąpienia do testów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4.
 • 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczestników aplikacji.

§ 16.

 • 1. Aplikant, który nie zaliczył testu z przedmiotu określonego w programie aplikacji, ma prawo przystąpić do niego ponownie tylko jeden raz.
 • 2. Uchylony.
 • 3. Przepisy ust.1 stosuje się do uczestników aplikacji.

§ 17.

 • 1. Do egzaminu może przystąpić aplikant, który uzyskał:
  • 1) pisemne potwierdzenie przez kierownika aplikacji zaliczenia szkolenia teoretycznego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1;
  • 2) pozytywne wyniki testów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4;
  • 3) pozytywną opinię dyrektora właściwej jednostki kontrolnej o dotychczasowej pracy, w tym o wykonaniu zleconych zadań praktycznych i zadań w ramach samokształcenia, wydanej w szczególności na podstawie opinii opiekuna, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 5. Wzór opinii stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 • 2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami Prezes NIK, po zasięgnięciu opinii kierownika aplikacji, może dopuścić do egzaminu aplikanta, który nie spełnia jednego z warunków określonych w ust. 1.

§ 18.

 • 1. Na wniosek uczestnika aplikacji lub organu kontroli, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, do egzaminu, w części określonej w § 21 ust. 1 pkt 1 i 2, może przystąpić, za zgodą Prezesa NIK, uczestnik aplikacji, który uzyskał:
  • 1) pisemne potwierdzenie przez kierownika aplikacji zaliczenia szkolenia teoretycznego;
  • 2) pozytywne wyniki testów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4.
 • 2. Uczestnik aplikacji, który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin w części określonej w § 21 ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku zatrudnienia na stanowisku kontrolerskim, o którym mowa w art. 66a pkt 4-9 ustawy i po odbyciu, pod kierunkiem opiekuna, zadań praktycznych określonych przez kierownika aplikacji może, za zgodą Prezesa NIK, przystąpić do uzupełniającego egzaminu w części określonej w § 21 ust. 1 pkt 3. Przepis § 24 pkt 1 stosuje się, a przepisy § 12 ust. 2 pkt 2-5 i § 17 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

§ 19.

 • 1. Prezes NIK, na wniosek kierownika aplikacji, powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu.
 • 2. Komisja egzaminacyjna składa się z:
  • 1) przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którymi mogą być:
   • a) Prezes NIK,
   • b) wiceprezes NIK,
   • c) mianowani kontrolerzy, o których mowa w art. 66a pkt 1-3 ustawy,
   • d) zastępca kierownika aplikacji.
  • 2) nie mniej niż czterech członków komisji wyznaczonych spośród mianowanych kontrolerów albo nie mniej niż trzech członków komisji wyznaczonych spośród mianowanych kontrolerów oraz zastępcy kierownika aplikacji albo innego pracownika posiadającego co najmniej 5-letni okres pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 66a pkt 1-4 ustawy.
 • 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes NIK może powołać komisję egzaminacyjną w mniejszym składzie.

§ 20.

 • 1. Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza kierownik aplikacji.
 • 2. O terminie i miejscu egzaminu kierownik aplikacji zawiadamia, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, członków komisji egzaminacyjnej, aplikantów i uczestników aplikacji, o których mowa w § 18, oraz dyrektorów właściwych jednostek kontrolnych i właściwych jednostek organizacji i obsługi.

§ 21.

 • 1. Egzamin składa się z trzech części:
  • 1) pisemnego testu;
  • 2) sporządzenia projektu wystąpienia pokontrolnego i projektu stanowiska do zastrzeżeń albo fragmentu informacji o wynikach kontroli, obejmującego w szczególności podsumowanie wyników kontroli na podstawie wybranych akt;
  • 3) ustnej.
 • 2. Test pisemny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje 30 pytań o charakterze zamkniętym z zakresu postępowania kontrolnego.
 • 3. Sporządzenie projektu wystąpienia pokontrolnego z projektem stanowiska do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się w czterech modułach, z których trzy dotyczą wystąpienia pokontrolnego (dwa z nich obejmują obszar kontrolowanej działalności wraz ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, oceną cząstkową, ewentualnymi uwagami i wnioskami pokontrolnymi, jeden - ocenę ogólną i jej uzasadnienie), a jeden dotyczy sporządzenia projektu stanowiska do zastrzeżeń.
 • 4. Wyboru akt stanowiących podstawę sporządzenia projektu dokumentu, który ma sporządzić aplikant i uczestnik aplikacji w części egzaminu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje kierownik aplikacji na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu, spośród propozycji przygotowanych przez jednostkę organizacyjną właściwą do spraw szkoleń we współpracy z konsultantami.
 • 4a. Kierownik aplikacji po wyborze zadania może podjąć decyzję o konieczności dokonania zmian lub uzupełnień w materiałach egzaminacyjnych.
 • 4b. Kierownik aplikacji zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed dostępem osób nieupoważnionych. Zmiana treści lub układu tekstu w materiałach wydanych zdającym przez komisję egzaminacyjną może wynikać wyłącznie z potrzeby usunięcia dostrzeżonych usterek lub błędów i wymaga decyzji kierownika aplikacji.
 • 5. W części egzaminu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zdający mogą posługiwać się tekstami aktów prawnych.
 • 6. Część egzaminu, o której mowa w ust. 1 pkt 3, polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej z zakresu:
  • 1) prac pisemnych sporządzonych w ramach dwóch pierwszych części egzaminu;
  • 2) stosowania przepisów, standardów kontroli oraz rozstrzygania problemów w zakresie postępowania kontrolnego;
  • 3) zadań praktycznych, wykonywanych przez aplikanta w okresie aplikacji. W egzaminie ustnym może uczestniczyć jako obserwator, bez prawa głosu, dyrektor właściwej jednostki kontrolnej lub wyznaczony przez niego opiekun.
 • 7. Komisja egzaminacyjna omawia z uczestnikiem aplikacji wyniki egzaminu.
 • 8. Komisja egzaminacyjna ustala:
  • 1) wynik egzaminu aplikanta na podstawie sumy punktów uzyskanych w poszczególnych częściach egzaminu, przyznawanych w skali od 0 do 100, mnożonych przez właściwy współczynnik wagowy. Wysokość współczynnika wagowego określa regulamin przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. d. Uzyskanie oceny wskazanej w ust. 9 pkt 1-4 oznacza złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym;
  • 2) wynik egzaminu uczestnika aplikacji, obejmujący 2 oceny z części egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - na podstawie punktów uzyskanych z tych części, przyznawanych w skali od 0 do 100.
 • 9. Komisja egzaminacyjna może wystawić następujące oceny:
  • 1) celującą;
  • 2) bardzo dobrą;
  • 3) dobrą;
  • 4) dostateczną;
  • 5) niedostateczną.
 • 10. Wyniki egzaminu zamieszcza się w protokole egzaminu, który sporządza członek komisji egzaminacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej.

§ 22.

 • 1. Aplikant, który uzyskał z egzaminu ocenę niedostateczną, może zdawać ponownie egzamin tylko jeden raz, nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy, w terminie wyznaczonym przez kierownika aplikacji.
 • 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczestników aplikacji.

§ 23.

 • 1. W celu przygotowania do egzaminu dyrektor właściwej jednostki kontrolnej udziela aplikantowi, na jego wniosek, urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych.
 • 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczestników aplikacji będących pracownikami NIK, z tym, że łączny wymiar urlopu szkoleniowego udzielonego w celu przygotowania do egzaminów, o których mowa w § 18, nie może przekroczyć 6 dni roboczych.
 • 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku określonym w § 22 ust. 1.

§ 24.

Prezes NIK wydaje zaświadczenie o:

 • 1) złożeniu egzaminu, o którym mowa w art. 68 ust. 5 ustawy;
 • 2) złożeniu egzaminu przez uczestnika aplikacji;
 • 3) ukończeniu szkolenia teoretycznego z zakresu aplikacji.

§ 25.

Do aplikacji rozpoczętej na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 26, stosuje się przepisy § 18, § 21 i § 23 - 24 niniejszego zarządzenia.

§ 26.

Traci moc zarządzenie Nr 17/2011 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie aplikacji kontrolerskiej, zmienione zarządzeniem Nr 33/2011 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 12 grudnia 2011 r.

§ 27.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Krzysztof Kwiatkowski

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 lutego 2014 08:53
Data publikacji:
12 lutego 2014 08:53
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 lipca 2020 15:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl