Zarządzenie Prezesa NIK w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli


ZARZĄDZENIE Nr 9 /2012

PREZESA

NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

z dnia  29.03.2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli

tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Nr 10/2014 z dnia 6 lutego 2014 r., Nr 74/2014 z dnia 13 października 2014 r. i Nr 15/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

 

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 2012 r., poz. 82), zarządza się co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)      ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli;

2)      właściwej jednostce kontrolnej - rozumie się przez to kontrolną jednostkę organizacyjną (departament lub delegaturę) przeprowadzającą postępowanie kontrolne w jednostce kontrolowanej;

3)      kontroli koordynowanej - rozumie się przez to kontrolę przeprowadzaną według jednego programu kontroli lub tematyki kontroli doraźnej przez więcej niż jedną kontrolną jednostkę organizacyjną;

4)      uczestniku kontroli koordynowanej - rozumie się przez to właściwą jednostkę kontrolną lub inny organ kontroli, rewizji, inspekcji biorący udział w kontroli koordynowanej;

5)      jednostce koordynującej kontrolę - rozumie się przez to kontrolną jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie kontroli koordynowanej, w tym opracowanie projektu programu kontroli lub tematyki kontroli doraźnej, organizację i koordynację jej przebiegu oraz opracowanie projektu informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli;

6)      koordynatorze kontroli - rozumie się przez to kontrolera wyznaczonego do przygotowania kontroli planowej lub kontroli doraźnej koordynowanej, w tym opracowania projektu programu kontroli lub tematyki kontroli doraźnej, organizacji i koordynacji jej przebiegu oraz opracowania projektu informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli;

7)      kontrolerze nadzorującym kontrolę - rozumie się przez to kontrolera wyznaczonego do nadzorowania przebiegu kontroli jednostkowych prowadzonych przez właściwą jednostkę kontrolną, a w szczególności do weryfikacji ustaleń i ocen zawartych w wystąpieniach pokontrolnych;

8)      karcie nieprawidłowości - rozumie się przez to dokument zawierający opis stanu wskazującego na wystąpienie nieprawidłowości, sporządzony przez kontrolera przeprowadzającego kontrolę na podstawie ustaleń kontroli, służący weryfikacji ustaleń w toku kontroli przez nadzorujących postępowanie kontrolne;

9)      wewnętrznej kontroli jakości - rozumie się przez to sprawdzenie przez kontrolną jednostkę organizacyjną, czy dokumenty wytworzone w związku z kontrolą spełniają wymagania jakościowe określone w przepisach o systemie zapewnienia jakości procesu kontrolnego w Najwyższej Izbie Kontroli.

 

Rozdział 2

Szczegółowe zasady przygotowywania kontroli

§ 2.

1. Najwyższa Izba Kontroli prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy uchwalanego przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

2. Roczny plan pracy Najwyższej Izby Kontroli zawiera tematy kontroli podejmowanych na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, a także podejmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli z własnej inicjatywy.

3. Rezygnacja z tematu kontroli ujętego w rocznym planie pracy lub wprowadzenie nowego tematu kontroli wymaga uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Wprowadzenie innych zmian w rocznym planie pracy jest możliwe za zgodą Prezesa lub upoważnionego wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

§ 3.

1. W razie potrzeby Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza, poza planem pracy, kontrole
doraźne.

2. Kontrole doraźne przeprowadza się w szczególności w przypadku:

1)    potrzeby niezwłocznego zbadania aktualnych zagadnień o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa (kontrola specjalna);

2)    wstępnego badania określonych zagadnień w celu przygotowania kontroli (kontrola rozpoznawcza);

3)    badania sposobu wykorzystania uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzająca);

4)    rozpatrywania skarg i wniosków (kontrola skargowa);

5)    potrzeby niezwłocznego zbadania określonego problemu (kontrola problemowa).

3. Decyzję o przygotowaniu kontroli specjalnej podejmuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli, który wskazuje także jednostkę koordynującą lub przeprowadzającą tę kontrolę.

4. Pozostałe kontrole doraźne przeprowadza się na wniosek dyrektora jednostki koordynującej kontrolę albo dyrektora właściwej jednostki kontrolnej, który w tym zakresie występuje do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli albo upoważnionego wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli o wyrażenie zgody. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

5. Departament właściwy w sprawach planu pracy prowadzi rejestr wniosków, o których mowa w ust. 4, zawierający w szczególności wskazanie wnioskodawcy, rodzaju i tematu kontroli, terminu jej przeprowadzenia oraz podjętej decyzji.

§ 4.

Przygotowanie kontroli obejmuje w szczególności:

1)      przeprowadzenie analizy przedkontrolnej;

2)      opracowanie programu kontroli lub tematyki kontroli;

3)      przygotowanie kontrolerów do przeprowadzenia kontroli;

4)      wydanie imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli.

§ 5.

1. Analiza przedkontrolna ma na celu poznanie uwarunkowań kontrolowanej działalności, w szczególności prawnych, finansowych i organizacyjnych, które mają związek z zakresem i celami kontroli. Analiza służy uaktualnieniu wiedzy o kontrolowanej działalności i jednostkach wytypowanych do kontroli, niezbędnej do opracowania programu kontroli lub tematyki kontroli.

2. Analizę przedkontrolną przeprowadza jednostka koordynująca kontrolę lub właściwa jednostka kontrolna.

3. W ramach analizy przedkontrolnej dokonuje się oceny ryzyk związanych z kontrolowanym obszarem oraz określa sposób prowadzenia kontroli, zapewniający osiągnięcie założonych celów.

§ 6.

Przy przeprowadzaniu analizy przedkontrolnej uwzględnia się w szczególności:

1)    wyniki wcześniejszych kontroli;

2)    wyniki badań analitycznych określonych problemów oraz skarg i wniosków;

3)    opinie naukowe i specjalistyczne, w tym uzyskane w trakcie panelu ekspertów;

4)    inne informacje i bazy danych, w tym pochodzące od organów lub jednostek, o których mowa w art. 2 i 4 ustawy.

§ 7.

1. Dla kontroli ujętej w rocznym planie pracy opracowuje się program kontroli.

2. Program kontroli przygotowuje jednostka koordynująca kontrolę lub właściwa jednostka kontrolna.

§ 8.

W programie kontroli zamieszcza się informacje potrzebne do sprawnego przeprowadzenia kontroli oraz dokonania oceny kontrolowanej działalności, w szczególności:

1)    oznaczenie kontroli (numer i temat);

2)    cele kontroli, w tym w podziale na rodzaje kontrolowanych jednostek;

3)    uzasadnienie podjęcia kontroli;

4)    wyniki analizy przedkontrolnej zawierające charakterystykę obszaru objętego kontrolą, kluczowe uwarunkowania dotyczące kontrolowanej działalności, analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz wyniki wcześniejszych kontroli;

5)    analizę stanu prawnego dotyczącego kontrolowanej działalności;

6)    zakres przedmiotowy i okres objęty kontrolą do wskazania w upoważnieniu do kontroli, stosownie do art. 30 ust. 4 pkt 4 ustawy;

7)    szczegółową tematykę kontroli w poszczególnych rodzajach jednostek kontrolowanych, w podziale na obszary problemowe, powiązane z celami szczegółowymi kontroli oraz podobszary, zawierające wykaz szczegółowych zagadnień objętych kontrolą;

8)    wskazówki metodyczne, określające sposób i technikę przeprowadzania kontroli, dokumentowania jej wyników oraz dokonania oceny ogólnej i ocen cząstkowych kontrolowanej działalności, w tym wskazanie dowodów niezbędnych do dokonania ustaleń oraz sposobu ich badania, zasad doboru próby do kontroli, wykorzystania narzędzi informatycznych, powiązanie tematyki z aktami normatywnymi oraz wskazówki dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych;

9)       założenia organizacyjne, a w szczególności wskazanie jednostki koordynującej kontrolę, koordynatora kontroli i uczestników kontroli koordynowanej, jednostek kontrolowanych, podziału zadań między uczestników kontroli koordynowanej, terminów poszczególnych faz postępowania kontrolnego;

10) wykaz aktów prawnych dotyczących zakresu przedmiotowego kontroli.

§ 9.

1. Projekt programu kontroli podlega wewnętrznej kontroli jakości w jednostce, o której mowa w § 7 ust. 2, a także opiniowaniu przez merytoryczną jednostkę kontrolną właściwą ze względu na swój zakres działania, właściwe jednostki kontrolne, kontrolne jednostki organizacyjne właściwe w sprawach prawnych, planu pracy i metodyki kontroli oraz przez wyznaczonych radców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

2. Jeżeli program kontroli przewiduje przeprowadzenie kontroli w jednostce kontrolowanej objętej właściwością innej kontrolnej jednostki organizacyjnej, wymagane jest porozumienie z dyrektorem tej jednostki kontrolnej.

§ 10.

1. Program kontroli i zmiany w programie kontroli zatwierdza Prezes lub upoważniony wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.

2. Zmiany w programie kontroli, które nie wiążą się z modyfikacją celów, zakresu, kryteriów oceny lub terminu zakończenia, ani nie wymagają wzrostu pracochłonności kontroli, mogą być wprowadzone przez dyrektora jednostki, o której mowa w § 7 ust. 2. O zmianach informuje się Prezesa lub upoważnionego wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

§ 11.

1. Dla kontroli doraźnej opracowuje się tematykę kontroli; w przypadku kontroli, o której mowa w § 3 ust. 4, jej zarys stanowi załącznik do wniosku o przeprowadzenie kontroli.

2. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Tematyka kontroli doraźnej koordynowanej zawiera wszystkie elementy wymagane dla programu kontroli i podlega opiniowaniu na zasadach określonych w § 9 ust. 1.

4. Prezes lub wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, który wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli doraźnej koordynowanej, może zarządzić opiniowanie tematyki tej kontroli w innym zakresie niż określony w ust. 3.

5. Tematyka kontroli doraźnej niekoordynowanej zawiera w szczególności:

1)    oznaczenie kontroli (numer i temat);

2)    cel kontroli;

3)    zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz okres objęty kontrolą;

4)    uzasadnienie podjęcia kontroli;

5)    szczegółową tematykę kontroli;

6)    założenia organizacyjne.

6. Tematyka kontroli doraźnej niekoordynowanej jest zatwierdzana i zmieniana przez dyrektora właściwej jednostki kontrolnej, a w przypadku kontroli koordynowanej - przez dyrektora jednostki koordynującej kontrolę.

7. Zatwierdzenie lub zmiana tematyki kontroli doraźnej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, wymaga zgody Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

§ 12.

Przygotowanie kontrolerów do przeprowadzenia kontroli obejmuje w szczególności:

1)    wyznaczenie przez dyrektora właściwej jednostki kontrolnej do wykonania zadania kontrolerów z doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami lub uprawnieniami określonymi w programie kontroli;

2)    zapoznanie się kontrolerów z programem kontroli lub tematyką kontroli oraz wynikami analizy ryzyka;

3)    udział w naradzie przedkontrolnej;

4)    zapoznanie się z aktami prawnymi oraz materiałami i publikacjami wskazanymi w programie kontroli lub tematyce kontroli.

§ 13.

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje się według wzoru określonego
w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

2. Upoważnienia podlegają ścisłemu ewidencjonowaniu.

 

Rozdział 3

Zadania kontrolerów

§ 14.

Przy wykonywaniu zadań kontroler przestrzega standardów i wytycznych ustalonych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad i procedur obowiązującego w Najwyższej Izbie Kontroli systemu zapewnienia jakości procesu kontrolnego.

§ 15.

Dyrektor kontrolnej jednostki organizacyjnej, w szczególności:

1)    organizuje pracę jednostki i kieruje jej działalnością;

2)    reprezentuje Najwyższą Izbę Kontroli w sprawach objętych czynnościami kontrolnymi, w granicach upoważnień udzielonych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;

3)    odpowiada za spełnianie wymogów jakości i terminowości postępowania kontrolnego;

4)    wyznacza podległych kontrolerów do wykonania określonych zadań i sprawuje nadzór nad ich wykonywaniem, w szczególności nad przygotowaniem kontroli, przestrzeganiem obowiązujących zasad i trybu przeprowadzania kontroli oraz przygotowaniem projektu informacji o wynikach kontroli;

5)    w razie potrzeby przeprowadza kontrolę lub uczestniczy w poszczególnych czynnościach kontrolnych;

6)    zapewnia rzetelne przedstawianie w wystąpieniach pokontrolnych oceny kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości także uwag i wniosków w sprawie ich usunięcia;

7)    podpisuje wystąpienie pokontrolne z zastrzeżeniem art. 53 ust. 4 i 5 ustawy;

8)    wykonuje czynności w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń, w tym przekazuje stanowisko w sprawie zastrzeżeń dyrektorowi kontrolnej jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach orzecznictwa, dokonuje zmian w wystąpieniu pokontrolnym zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń, podpisuje zmienione wystąpienie pokontrolne i przesyła kierownikowi jednostki kontrolowanej;

9)    monitoruje wykorzystanie uwag i realizację wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych;

10) przygotowuje projekt pisemnego powiadomienia kierownika jednostki nadrzędnej lub właściwego organu państwowego lub samorządowego o uwagach, ocenach i wnioskach dotyczących kontrolowanej działalności, sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym;

11) informuje Prezesa lub upoważnionego wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli o konieczności dokonania zmian w programie kontroli lub o wprowadzeniu zmian w programie kontroli lub tematyce kontroli doraźnej, stosownie do swoich uprawnień.

§ 16.

Wicedyrektor jednostki kontrolnej wykonuje zadania określone w § 15 w zakresie, w jakim zostały mu powierzone przez dyrektora.

§ 17.

Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli realizuje w postępowaniu kontrolnym zadania wyznaczone przez Prezesa lub upoważnionego wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

§ 18.

Koordynator kontroli, w szczególności:

1)       gromadzi informacje niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;

2)       opracowuje projekt programu kontroli lub tematyki kontroli doraźnej koordynowanej i informacji o wynikach kontroli lub kieruje grupą kontrolerów opracowujących te projekty;

3)       monitoruje przebieg kontroli, przeprowadza niezbędne konsultacje oraz narady z uczestnikami kontroli koordynowanej, dąży do rozstrzygnięcia problemów merytorycznych i organizacyjnych;

4)       opiniuje projekty wystąpień pokontrolnych sporządzane przez uczestników kontroli koordynowanej, w szczególności pod kątem osiągnięcia celów kontroli, zrealizowania tematyki oraz jednolitego podejścia i sposobu oceny kontrolowanej działalności, o ile obowiązek taki został sformułowany w programie kontroli lub tematyce kontroli doraźnej;

5)       informuje dyrektora jednostki koordynującej kontrolę o przebiegu kontroli, w tym o ryzykach związanych z jej prowadzeniem;

6)       sporządza wymagane dokumenty analityczne i sprawozdawcze z kontroli;

7)       współpracuje w zakresie upowszechnienia wyników kontroli z kontrolną jednostką organizacyjną właściwą do spraw podawania do publicznej wiadomości wyników kontroli.

§ 19.

Kontroler nadzorujący kontrolę nadzoruje przebieg wyznaczonych kontroli jednostkowych i dokonuje kontroli jakości postępowania kontrolnego oraz jego wyników, w szczególności:

1)      uchylony;

2)      bierze udział w naradzie przedkontrolnej i innych spotkaniach dotyczących kontroli;

3)      zapewnia odpowiednie przygotowanie kontrolerów do kontroli;

4)      współpracuje z kontrolerami przeprowadzającymi kontrolę, w tym udziela konsultacji, sprawdza zgodność prowadzonych czynności ze wskazówkami metodycznymi oraz standardami kontroli, monitoruje stan realizacji zadania w odniesieniu do zakresu przedmiotowego i harmonogramu;

5)      informuje dyrektora właściwej jednostki kontrolnej o przebiegu kontroli i o ryzykach związanych z jej prowadzeniem;

6)      weryfikuje ustalenia kontroli, w tym opis nieprawidłowości zamieszczony w kartach nieprawidłowości, finansowe rezultaty kontroli, a także projekt wystąpienia pokontrolnego pod względem realizacji tematyki kontroli, osiągnięcia celów kontroli oraz prawidłowości udokumentowania ustaleń i zasadności ocen, uwag i wniosków;

7)      współpracuje z koordynatorem kontroli w zakresie realizacji celów kontroli oraz uzgadnia z nim prawidłowość kwalifikacji finansowych rezultatów kontroli;

8)      dokonuje analizy lub opracowuje projekt stanowiska w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego;

9)      weryfikuje projekty powiadomień, o których mowa w art. 62a i zawiadomień, o których mowa w art. 63 ustawy;

10)   monitoruje realizację wniosków pokontrolnych oraz uzupełnia rejestr finansowych rezultatów kontroli o kwoty rozłożone w czasie;

11)   sporządza dokumentację z czynności nadzoru, w tym dotyczącą jakości kontroli oraz sprawdza kompletność materiałów i sprawozdań z kontroli;

12)   w razie potrzeby uczestniczy w czynnościach kontrolnych.

§ 20.

Kierownik zespołu kontrolnego, w szczególności:

1)      wykonuje czynności, o których jest mowa w § 21;

2)      dokonuje podziału zadań między członków zespołu kontrolnego i koordynuje ich działania;

3)      monitoruje realizację tematyki kontroli przez członków zespołu kontrolnego;

4)      dąży do rozstrzygnięcia rozbieżności między członkami zespołu kontrolnego, dotyczących dokonanych ustaleń lub sposobu ich ujęcia w wystąpieniu pokontrolnym;

5)      sprawdza kompletność akt kontroli w zakresie, w jakim dotyczyły one zagadnień kontrolowanych przez członków zespołu kontrolnego;

6)      sporządza wymagane sprawozdania z kontroli.

§ 21.

Kontroler przeprowadzający kontrolę, w szczególności:

1)      współpracuje z kontrolerem nadzorującym kontrolę;

2)      wykonuje czynności kontrolne zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli lub tematyką kontroli doraźnej i poleceniami osób nadzorujących kontrolę;

3)      dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie działalności poddanej kontroli oraz dokumentuje ustalenia;

4)      sporządza wymagane dokumenty, w szczególności karty nieprawidłowości, wystąpienia pokontrolne oraz projekty powiadomień, o których mowa w art. 62a i zawiadomień, o których mowa w art. 63 ustawy, a także wymagane sprawozdania z kontroli, w tym dotyczące finansowych rezultatów kontroli;

5)      podpisuje wystąpienie pokontrolne z zastrzeżeniem art. 53 ust. 4 i 5 ustawy;

6)      dokonuje analizy lub opracowuje projekt stanowiska w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego;

7)      dokonuje analizy odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

§ 22.

Doradca prawny w szczególności:

1)    informuje dyrektora kontrolnej jednostki organizacyjnej o zmianach stanu prawnego w zakresie działania jednostki;

2)    opracowuje opinie i analizy prawne;

3)    uczestniczy w opracowaniu i opiniowaniu projektów programów kontroli, tematyk kontroli doraźnych i informacji o wynikach kontroli, w szczególności dokonuje analiz prawnych, sporządza wykaz aktów prawnych dotyczących przedmiotu kontroli, formułuje w projektach informacji o wynikach kontroli uwagi i wnioski co do stosowania prawa lub potrzeby zmiany obowiązującego prawa, może przygotowywać projekty informacji oraz programów kontroli;

4)    udziela pomocy prawnej kontrolerom uczestniczącym w postępowaniu kontrolnym;

5)    opiniuje pod względem prawnym projekty wystąpień pokontrolnych i powiadomień, o których mowa w art. 62a ustawy, w szczególności w zakresie odpowiedzialności za ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości oraz potrzeby zmiany obowiązującego prawa, dokonuje ich oceny i niezbędnej korekty;

6)    sporządza lub opiniuje projekt stanowiska do zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego;

7)    w razie potrzeby pełni funkcję koordynatora kontroli lub kontrolera nadzorującego kontrolę, a także przeprowadza kontrolę lub uczestniczy w poszczególnych czynnościach kontrolnych;

8)    uczestniczy w opracowaniu projektów zawiadomień, o których mowa w art. 63 ustawy, i prowadzi ich ewidencję;

9)    wykonuje czynności w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń.

§ 23.

Kontrolerzy niewymienieni w § 15-22 wykonują czynności kontrolne wyznaczone przez dyrektorów jednostek kontrolnych, w których realizują zadania.


Rozdział 4

Zasady sporządzania informacji o wynikach kontroli

§ 24.

1. Informację o wynikach kontroli sporządza się po przeprowadzeniu kontroli zawartej w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli. W uzasadnionych przypadkach Prezes Najwyższej Izby Kontroli może zezwolić na odstąpienie od sporządzenia informacji o wynikach kontroli podejmowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli z własnej inicjatywy; może też zarządzić opracowanie informacji o wynikach kontroli doraźnej. W przypadku kontroli, o których mowa w art. 8 ustawy, sporządzenie informacji jest obowiązkowe.

2. Projekt informacji o wynikach kontroli sporządza jednostka koordynująca kontrolę, a w przypadku kontroli niekoordynowanej - właściwa jednostka kontrolna.

3. Projekt informacji o wynikach kontroli przygotowuje koordynator kontroli, a w razie potrzeby inny kontroler wyznaczony przez dyrektora jednostki, o której mowa w ust. 2, i przedkłada go do akceptacji dyrektorowi.

§ 25.

Projekt informacji o wynikach kontroli podlega wewnętrznej kontroli jakości w jednostce, która opracowała projekt, a także opiniowaniu przez właściwą rzeczowo kontrolną jednostkę organizacyjną, właściwe jednostki kontrolne, kontrolne jednostki organizacyjne właściwe w sprawach prawnych, planu pracy i metodyki kontroli oraz przez wyznaczonych radców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

§ 26.

1. Podstawę sporządzenia informacji o wynikach kontroli stanowią w szczególności wystąpienia pokontrolne i materiały dowodowe zgromadzone w aktach kontroli.

2. Do sporządzenia informacji o wynikach kontroli mogą być także wykorzystywane inne dokumenty i materiały, w tym:

1)      wyniki innych kontroli;

2)      informacje i dane uzyskane w trybie art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy;

3)      wyniki paneli ekspertów zorganizowanych w związku z kontrolą;

4)      ogólnodostępne dane, w tym dane statystyczne i wyniki ich analiz.

§ 27.

1. W informacji o wynikach kontroli zamieszcza się w szczególności:

1)       dane identyfikacyjne kontroli;

2)       cel, zakres i okres objęty kontrolą;

3)       ocenę ogólną i oceny cząstkowe;

4)       uzasadnienie ocen lub syntetyczne ujęcie wyników kontroli uzasadniające te oceny;

5)       wnioski o charakterze systemowym wskazujące na konieczność podjęcia działań usprawniających, w tym wnioski co do stosowania prawa lub potrzeby zmiany obowiązującego prawa;

6)       istotne ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości z uwzględnieniem ich skali, przyczyn powstania oraz skutków jakie wywołują lub mogą wywołać; ustalenia kontroli mogą być zobrazowane charakterystycznymi przykładami;

7)       przykłady dobrych praktyk zidentyfikowanych w skontrolowanej działalności;

8)       załączniki, w tym w szczególności:

a)             analizę stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych dotyczących kontrolowanej działalności;

b)             syntetyczną informację o źródłach danych i ustaleń stanowiących podstawę sporządzenia informacji, w tym o zewnętrznych konsultantach i ekspertach biorących udział w kontroli, o ile nie została przedstawiona w treści informacji o wynikach kontroli;

c)             wykaz skontrolowanych jednostek;

d)             zestawienia niezbędnych danych liczbowych stanowiących podstawę sporządzenia zawartych w informacji wykresów, tabel i analiz;

e)             wykaz organów i instytucji, którym przekazuje się informację o wynikach kontroli;

f)              informacje o adresie strony internetowej BIP Najwyższej Izby Kontroli, pod którym można znaleźć wystąpienia pokontrolne skierowane do kierowników skontrolowanych jednostek.

2. W informacji o wynikach kontroli można ponadto zamieścić:

1)      opis finansowych rezultatów kontroli;

2)      informacje o powiadomieniach skierowanych do kierownika jednostki nadrzędnej lub właściwego organu państwowego lub samorządowego, o których mowa w art. 62a ustawy oraz o zawiadomieniach do organów, o których mowa w art. 63 ustawy;

3)      zestawienie lub statystykę ocen jednostkowych;

4)      syntetyczny opis ustaleń panelu ekspertów.

3. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może zarządzić sporządzenie informacji o wynikach kontroli w innym zakresie niż określony w ust. 1 i 2.

§ 28.

1. Informację o wynikach kontroli podpisuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli lub upoważniony wiceprezes oraz dyrektor jednostki koordynującej kontrolę, a w przypadku kontroli niekoordynowanej - właściwej jednostki kontrolnej.

2. Informację, o której mowa w art. 9 ustawy, podpisuje dyrektor jednostki, o której mowa w ust. 1.

3. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może zastrzec sobie prawo podpisania informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 29.

W razie otrzymania od naczelnego lub centralnego organu państwowego stanowiska do informacji o wynikach kontroli, o którym mowa w art. 64 ust. 2 ustawy, projekt opinii do tego stanowiska przedstawia Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli dyrektor jednostki kontrolnej, która opracowała informację, po zaakceptowaniu przez upoważnionego wiceprezesa.

 

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 30.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2012 r.

2. Do postępowań kontrolnych niezakończonych do dnia wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie postępowania kontrolnego (M.P. z 2011 r. Nr 87, poz. 913).

 

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Jacek Jezierski

Informacje o artykule

Data utworzenia:
01 czerwca 2012 12:45
Data publikacji:
01 czerwca 2012 12:45
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
06 czerwca 2016 11:54
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl