Przejdź do treści

Administracja

NIK o kadrach w służbie zagranicznej

NIK o kadrach w służbie zagranicznej

13 czerwca 2014 06:40

Większość osób zatrudnionych od 2010 roku w MSZ dostała pracę, zgodnie z prawem, w trybie otwartego i konkurencyjnego naboru. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły obsadzania stanowisk na niektórych placówkach zagranicznych z pomijaniem wymaganego prawem trybu.

więcej treści z artykułu: NIK o kadrach w służbie zagranicznej

NIK sprawdza przejścia graniczne i uruchamia internetową ankietę

NIK sprawdza przejścia graniczne i uruchamia internetową ankietę

28 maja 2014 11:00

NIK sprawdza, jak funkcjonują przejścia graniczne na wschodzie RP. Kontrolerzy oceniają m.in. sprawność oraz jakość obsługi podczas odpraw. Czy nastąpiła w tym zakresie oczekiwana poprawa? Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i obiektywną informację, Izba uruchomiła internetową ankietę.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdza przejścia graniczne i uruchamia internetową ankietę

NIK o kontroli zwalczania oszustw podatkowych

NIK o kontroli zwalczania oszustw podatkowych

14 maja 2014 07:00

W ocenie NIK organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie oszustwom podatkowym. W badanym okresie nastąpił gwałtowny wzrost uszczupleń VAT, przy jednocześnie niskim poziomie kwot odzyskiwanych z tego tytułu przez Skarb Państwa. NIK odnotowuje jednak, że Minister Finansów podejmował liczne działania zmierzające do zminimalizowania skali oszustw podatkowych, doprowadzając m.in. do zmiany ustawy o VAT.

więcej treści z artykułu: NIK o kontroli zwalczania oszustw podatkowych

NIK o organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich

NIK o oznakowaniu dróg Zawiera galerię zdjęć

20 kwietnia 2014 19:00

Oznakowanie niezgodne z przyjętą organizacją ruchu, zniszczone znaki drogowe, nieczytelne pasy na jezdni, nagromadzenie znaków utrudniające ich odczytanie, braki w oznakowaniu, reklamy zasłaniające znaki, wreszcie w wielu przypadkach brak przyjętej organizacji ruchu – to wszystko ujawnili na polskich drogach kontrolerzy NIK i działający na zlecenie Izby inspektorzy z Urzędów Wojewódzkich.

więcej treści z artykułu: NIK o oznakowaniu dróg

NIK o dotacjach MSZ na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

NIK o dotacjach MSZ na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

08 kwietnia 2014 06:55

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wypełniło obowiązek zastosowania trybu otwartego konkursu przy udzielaniu dotacji organizacjom współpracującym z Polonią i Polakami za granicą. Działania te nie zapewniły jednak pełnej przejrzystości i jednolitości postępowania wobec podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Resort zbyt późno podpisywał też umowy na udzielanie dotacji, co skracało organizacjom czas na wykonanie projektu.

więcej treści z artykułu: NIK o dotacjach MSZ na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

NIK o drogach lokalnych

NIK o drogach lokalnych

08 kwietnia 2014 06:00

Dzięki realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaczęło w Polsce przybywać nowych połączeń dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, remontowane są zaniedbane jezdnie, zwiększa się płynność ruchu, a co za tym idzie poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zmiany te korzystnie wpływają na regionalny rozwój gospodarczy. Niestety w ostatnich latach nastąpiło ograniczenie środków w budżecie państwa na modernizację lokalnej sieci dróg. NIK ocenia to krytycznie, bo Program ma szansę przynosić pozytywne efekty, o ile będzie kontynuowany w następnych latach, a jego finansowanie utrzyma się na stałym poziomie.

więcej treści z artykułu: NIK o drogach lokalnych

Konferencja samorządowa w NIK

Konferencja samorządowa w NIK Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

01 kwietnia 2014 15:53

Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała konferencję, której celem było przybliżenie zarówno najistotniejszych nieprawidłowości, jak i najlepszych praktyk zidentyfikowanych w działalności samorządów. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezydenci największych miast, starostowie, sekretarze, skarbnicy, a także eksperci i dziennikarze specjalizujący się w tematyce samorządowej.

więcej treści z artykułu: Konferencja samorządowa w NIK

NIK o planowaniu i realizacji inwestycji na terenach powodziowych

NIK o inwestycjach na terenach powodziowych

31 marca 2014 06:40

Gminy nie podejmują wystarczających działań, aby chronić mieszkańców przed skutkami powodzi. Kontrola NIK wykazała, że samorządy nie ograniczały zabudowy terenów zagrożonych zalaniem. Decyzje o pozwoleniu na budowę zwykle nie zawierały informacji dla inwestorów o zagrożeniu powodziowym na terenie planowanej inwestycji. Informacji takich w zdecydowanej większości brakowało także w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - ujęto i opisano w nich jedynie dziesiątą część obszarów zagrożonych powodzią.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestycjach na terenach powodziowych

NIK o kontraktowaniu świadczeń przez NFZ

NIK o kontraktach NFZ

19 marca 2014 05:00

Kontraktowanie usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym jest mało przejrzyste, a procedury stosowane przez NFZ, nie zawsze zapewniają wybór najlepszych świadczeniodawców, którzy gwarantowaliby pacjentom odpowiednią jakość i dostępność usług. Tym samym Fundusz nie zawsze w najlepszy sposób gospodaruje publicznymi pieniędzmi, pochodzącymi ze składek zdrowotnych obywateli.

więcej treści z artykułu: NIK o kontraktach NFZ

polityka-prorodzinna

Jak pomóc polskim rodzinom? [panel ekspertów] Zawiera wideo

12 marca 2014 07:00

Według wstępnych danych GUS w 2013 roku odnotowano najniższy ujemny przyrost naturalny w powojennej historii Polski. Liczba zgonów była większa od liczby urodzeń o ponad 15 tysięcy. Najwyższa Izba Kontroli szuka odpowiedzi na pytanie, co należy zmienić w polityce rodzinnej państwa, aby zatrzymać postępujący kryzys demograficzny. Dyskutowali o tym także zaproszeni do NIK eksperci.

więcej treści z artykułu: Jak pomóc polskim rodzinom? [panel ekspertów]

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052