Przejdź do treści

Administracja

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

24 września 2014 06:30

Osoby wywłaszczone na podstawie drogowej specustawy miesiącami czekają na odszkodowania za swoje nieruchomości. Przepisy wprawdzie przewidują krótkie terminy ustalenia wysokości odszkodowania, ale w praktyce nie są one dotrzymywane. Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie nieruchomości, które popełniają zarówno rzeczoznawcy majątkowi, jak i urzędnicy weryfikujący dokumenty.

więcej treści z artykułu: NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

NIK o przygotowaniach do wykorzystania środków unijnych

NIK o przygotowaniach do wykorzystania środków unijnych

08 września 2014 06:44

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz zarządy województw podjęli skuteczne działania w celu przygotowania Polski do wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020. Umowa partnerstwa z Polską została zaakceptowana przez Komisję Europejską 23 maja 2014 roku. Spośród wszystkich krajów Unii Polskę wyprzedziły w przygotowaniach tylko Dania i Niemcy.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniach do wykorzystania środków unijnych

NIK o podatku PIT za sprzedaż nieruchomości w woj. kujawsko–pomorskim

NIK o podatku PIT za sprzedaż nieruchomości Zawiera wideo

05 września 2014 08:00

Urzędy Skarbowe sprawdziły niemal wszystkie deklaracje podatkowe złożone w związku ze sprzedażą nieruchomości. Niestety niejednokrotnie dochodziło do nierównego traktowania podatników znajdujących się w takiej samej sytuacji faktyczno-prawnej, urzędy pobierały podatki od zobowiązań przedawnionych oraz niezasadnie kwestionowały prawo podatników do zwolnienia z podatku. Część urzędów skarbowych podejmowała weryfikację deklaracji podatkowych i aktów notarialnych w ostatniej chwili, czyli w roku przedawnienia zobowiązania. W konsekwencji podatnicy musieli nieraz płacić dwukrotnie wyższe odsetki, niż gdyby skarbówka podjęła działania we wcześniejszym terminie.

więcej treści z artykułu: NIK o podatku PIT za sprzedaż nieruchomości

NIK o ściąganiu należności przez ZUS

NIK o ściąganiu należności przez ZUS

27 sierpnia 2014 07:16

Kwota rzeczywistych, nieściągniętych i wymagalnych należności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przekroczyła w 2013 roku 55 mld zł. Mimo że ZUS wykorzystał całe spektrum narzędzi egzekucyjnych – od administracyjnych po karne - odzyskane dzięki nim należności w stosunku do ogólnej kwoty zaległości stanowiły w latach 2010-2012 zaledwie: 4,7 proc., 6,5 proc. i 6,2 proc. Dopiero w czerwcu 2013 r., po 8 latach od rozpoczęcia prac, wdrożono w ZUS system e-SEKIF, który stworzył warunki do oceny efektywności egzekucji i ustalenia rzeczywistej kwoty zaległości. Precyzyjne określenie tej kwoty będzie jednak możliwe po zakończeniu procesu weryfikacji danych na kontach płatników składek, które jest planowane na połowę 2015 roku.

więcej treści z artykułu: NIK o ściąganiu należności przez ZUS

NIK o ochronie brzegów morskich

NIK o ochronie brzegów morskich

05 sierpnia 2014 07:00

Instytucje państwa nie wiedzą, czy skutecznie zapobiegają degradacji wybrzeża i zmniejszaniu się plaż Bałtyku. Według obecnie obowiązującego stanu prawnego organy administracji morskiej mają utrzymać linię brzegową z 2000 roku, choć od kontroli NIK sprzed pięciu lat wiadomo, że nie mają wiedzy jak ona przebiegała. Mimo zaleceń NIK oraz wniosków dyrektorów urzędów morskich minister do tej pory nie zakończył prac nad nowelizacją stosownej ustawy. Pozwoliłoby to na dostosowanie inwestycji chroniących wybrzeże i ich finansowania do aktualnych potrzeb. W rezultacie dyrektorzy urzędów morskich wydają pieniądze z programu na zadania w nim nie ujęte. Narażają się przy tym na zarzut wydawania pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. NIK zaleca szybkie dokończenie prac nad nowelizacją ustawy oraz wzmocnienie nadzoru ministra nad działaniami urzędów morskich.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie brzegów morskich

NIK o elektrowniach wiatrowych

NIK o elektrowniach wiatrowych Zawiera wideo

26 lipca 2014 19:01

NIK negatywnie ocenia proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce. Władze gmin decydowały o lokalizacji farm wiatrowych ignorując społeczne sprzeciwy. Budową wielu elektrowni wiatrowych zainteresowane były pełniące funkcje lub zatrudnione w gminach osoby, na których ziemi farmy powstały. Zgody lokalnych władz na lokalizację elektrowni wiatrowych zostały w większości przypadków uzależnione od przekazania na rzecz gminy darowizn przez firmy budujące elektrownie lub sfinansowania przez nie dokumentacji planistycznej.

więcej treści z artykułu: NIK o elektrowniach wiatrowych

NIK o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok

NIK o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok Zawiera wideo

23 lipca 2014 09:46

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na rok 2013, a Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2013 r.

więcej treści z artykułu: NIK o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok

NIK sprawdzi dostępność języka migowego w urzędach

NIK sprawdzi dostępność języka migowego w urzędach Zawiera wideo

21 lipca 2014 15:00

Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania Najwyższa Izba Kontroli postanowiła sprawdzić, czy prawo zapewnia wystarczający poziom wsparcia dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Ogólnopolską kontrolę, do której przygotowuje się Delegatura NIK w Poznaniu, poprzedził panel ekspertów.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi dostępność języka migowego w urzędach

NIK o przestrzeganiu praw podatników przez izby i urzędy skarbowe

NIK o przestrzeganiu praw podatników przez izby i urzędy skarbowe

12 lipca 2014 07:45

Prawo podatkowe w Polsce w większości przypadków jest przestrzegane, jednak przepisy są wciąż nieprzejrzyste i trudne do zinterpretowania. Podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji podejmowanych przez organy podatkowe. Czas trwania postępowań odwoławczych prowadzonych przez izby skarbowe objęte kontrolą NIK w połowie przypadków przekracza ustawowy limit. Odsetek decyzji uchylanych w postępowaniu odwoławczym przez izby skarbowe nadal jest wysoki. Od 2011 r. do połowy 2013 r. co czternasta wydana przez urzędników interpretacja podatkowa została zaskarżona do sądów administracyjnych. W ocenie Izby taka sytuacja przyczynia się do spadku zaufania obywateli do aparatu skarbowego.

więcej treści z artykułu: NIK o przestrzeganiu praw podatników przez izby i urzędy skarbowe

Kontrola zarządcza w administracji państwowej [panel ekspertów]

Kontrola zarządcza w administracji publicznej [panel ekspertów] Zawiera wideo

26 czerwca 2014 15:07

NIK przygotowuje się do nowatorskiej kontroli adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej w jednostkach administracji rządowej. W warszawskiej siedzibie Izby odbył się specjalny panel ekspertów poświęcony temu tematowi.

więcej treści z artykułu: Kontrola zarządcza w administracji publicznej [panel ekspertów]

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052