Przejdź do treści

Administracja

Dwie osoby siedzące przy biurku, po lewej stroni książka z paragrafem, po prawej segregatory

NIK o zlecaniu usług prawniczych przez samorządy

08 września 2016 08:00

Dolnośląskie urzędy w sposób zróżnicowany organizowały obsługę prawną swoich spraw. Tylko w jednym przypadku obsługę tych zadań prowadzili wyłącznie pracownicy urzędu, w pozostałych przypadkach powierzano ją - w całości lub w części - firmom zewnętrznym. NIK ustaliła, że 60 proc. środków przeznaczonych na zewnętrzną obsługę prawną urzędów wydano niezgodnie z prawem lub zasadami należytego zarządzania finansami publicznymi. Większość usług prawnych zlecano bez przetargów bądź w trybie z wolnej ręki. Duża część usług dotyczyła zewnętrznej pomocy prawnej przy odzyskiwaniu podatku VAT, przy czym jej koszt sięgał nawet 30 proc. zwróconego podatku.

więcej treści z artykułu: NIK o zlecaniu usług prawniczych przez samorządy

Kolaż: ręce na planie budowlanym, dźwig typu żuraw, robotnik na dachu budynku

NIK o decyzjach o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę na Mazowszu

22 sierpnia 2016 08:30

Postępowania administracyjne związane z decyzjami o warunkach zabudowy w województwie mazowieckim nie zawsze kończą się w przewidzianych prawem terminach. Opóźnienia spowodowane są w szczególności: brakiem dla części obszarów gmin planów zagospodarowania przestrzennego i nieuzasadnioną zwłoką w podejmowaniu czynności przez urzędników. NIK stwierdziła także inne nieprawidłowości na różnych etapach procedury administracyjnej, w tym: niepowiadamianie stron o wszczęciu postępowania, czy istotne braki w dokumentacji.

więcej treści z artykułu: NIK o decyzjach o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę na Mazowszu

NIK o praktykach i stażach w urzędach

NIK o praktykach i stażach w urzędach

18 sierpnia 2016 08:00

Urzędy stworzyły odpowiednie warunki organizacyjne do odbywania praktyk i staży dla studentów i absolwentów. Niemniej jednak jakość oferowanych praktyk nie zawsze osiągała pożądany poziom. W konsekwencji wpływało to na ich przydatność w uzyskaniu zatrudnienia. Tymczasem bezrobocie wśród absolwentów uczelni to jeden z najważniejszych problemów rynku pracy, który według Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 jest konsekwencją m.in. niedostosowanego do potrzeb poziomu oraz zakresu praktyk i staży.

więcej treści z artykułu: NIK o praktykach i stażach w urzędach

Druki oświadzczeń podatkowych, na których leżą pieniądze i kalkulator

NIK o przedawnianiu się zobowiązań podatkowych

23 czerwca 2016 08:00

Podejmowane przez Ministra Finansów i urzędy skarbowe działania nie zapobiegły wzrostowi zaległości podatkowych i kwot przedawnionych, zatem w ocenie NIK były nieskuteczne. Odzyskanie zaległych kwot podatku, głównie z tzw. pustych faktur, było właściwie niemożliwe, co grozi wzrostem przedawnień zobowiązań podatkowych. NIK dostrzega jednak usprawnienia, jakie Ministerstwo w wprowadza w zakresie skuteczności działania służb skarbowych wobec podmiotów prowadzących legalną działalność.

więcej treści z artykułu: NIK o przedawnianiu się zobowiązań podatkowych

Studenci w bibliotece

NIK o kadrach na Podkarpaciu

11 kwietnia 2016 07:47

Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa podkarpackiego będzie wyzwaniem dla samorządu Podkarpacia. Horyzont czasowy nowej Strategii Rozwoju Województwa jest co prawda jeszcze dość odległy, ale już teraz NIK zwraca uwagę, że dotychczasowe zainteresowanie i rozpoznanie problemu może okazać się zbyt słabe. Zwłaszcza, że chociaż podkarpackie uczelnie publiczne mają istotny wkład w zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem, to skuteczne rozwiązywanie problemów z tym związanych przekracza możliwości pojedynczych uczelni.

więcej treści z artykułu: NIK o kadrach na Podkarpaciu

Kobieta korzystająca z komputera, na ekranie napis e-samorząd

NIK o usługach elektronicznych w administracji publicznej

06 kwietnia 2016 08:00

Pomimo dużych sum, wydanych na platformy usług elektronicznych w urzędach, ich wykorzystanie jest znikome. Składa się na to wiele przyczyn. Przede wszystkim tylko nieco ponad 1 proc. dorosłych Polaków posiada profil zaufany, umożliwiający korzystanie z e-usług. Wciąż także wielu Polaków nie ma zaufania do drogi elektronicznej i woli osobiście udać się do urzędu. Dlatego NIK podkreśla, że usługi elektroniczne powinny być bezpieczne, intuicyjne i dostępne dla obywateli w dogodnym dla nich czasie, czyli świadczone nieprzerwanie 24 godziny na dobę. Istotne jest także, by udostępniane e-usługi dotyczyły spraw najczęściej załatwianych w urzędach i tym samym odpowiadały na potrzeby obywateli.

więcej treści z artykułu: NIK o usługach elektronicznych w administracji publicznej

Ilustracja: Kolaż zdjęć - w rogu logo NIK, powyżej sala sejmowa obok zdjęcia symbolizujące najczęstsze rodzaje zamówień publicznych (utrzymanie czystości, prasa, paliwo, samochody, prąd, komputery...)

NIK o zamówieniach publicznych

23 lutego 2016 14:34

Wnioski po kontroli NIK dotyczącej zamówień publicznych wykorzystywane przez administrację publiczną.

więcej treści z artykułu: NIK o zamówieniach publicznych

Symbole niepełnosprawności

NIK o dostosowaniu stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

10 lutego 2016 08:50

Od czerwca 2015 r. publiczne strony internetowe powinny być w pełni dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Nie wszystkim instytucjom udało się wywiązać z tego zadania. Część witryn wymaga jeszcze wielu poprawek i sporych nakładów pracy. NIK przypomina, że obowiązek dostosowania dotyczy nie tylko urzędów administracji publicznej, ale wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne.

więcej treści z artykułu: NIK o dostosowaniu stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Uczestnicy szkolenia słuchają wykładowcy

NIK o szkoleniach w administracji publicznej

21 stycznia 2016 11:00

Polityka szkoleniowa prowadzona przez urzędy administracji publicznej w większości przypadków była dobrze dostosowana do potrzeb i zadań skontrolowanych instytucji. Urzędnicy rzadko jednak doceniają korzyści z badań efektywności sfinansowanych szkoleń i na ogół ich nie przeprowadzają. Poważniejsze nieprawidłowości NIK stwierdziła m.in. w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

więcej treści z artykułu: NIK o szkoleniach w administracji publicznej

Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Prezes NIK o wykonaniu budżetu Zawiera wideo

22 lipca 2015 10:27

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2014. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2014 r.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK o wykonaniu budżetu

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052