NIK na posiedzeniu Zarządu INTOSAI

Uczestnicy posiedzenia INTOSAI - zdjęcie grupowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały sformułowane w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 25 września 2015 w ramach Agendy 2030. Założenia Agendy stanowią szeroką wizję rozwoju świata i obejmują cały pakiet zagadnień, związanych z harmonijnym wzrostem, współpracą partnerską, przestrzeganiem praw człowieka i równouprawnieniem. Z racji odmiennych wyzwań, stojących przed poszczególnymi krajami, każde państwo adaptuje założenia Agendy 2030 do własnych potrzeb i możliwości. Polską perspektywę określa przyjęta w lutym 21017 r. przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, stanowiąca nasz plan implementacji zadań określonych przez ONZ.

Polscy przedstawiciele na posiedzeniu - Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Jacek Jezierski

Rola Najwyższych Organów Kontroli (NOK) w realizacji tych celów koncentruje się wokół problematyki dobrego zarządzania, przejrzystości i walki z korupcją. Zagadnienia związane z SDG były już tematem rozmów podczas Kongresu INTOSAI w Abu Dhabi, czego rezultatem była Deklaracja z Abu Dhabi, określająca priorytety NOK przy wdrażaniu celów Agendy.

Prezydent NIK w rozmowie z szefem GAOZ Szefem NOK USA, Gene L. Dodaro - który przyjął zaproszenie do Polski - o programach szkoleniowo - rozwojowych na rzecz słabiej rozwiniętych NOK-ów

Dyskusję zespołową na temat SDG, w których wzięła udział w Grazu delegacja NIK z prezesem na czele, zdominowały zagadnienia związane z koordynacją zadań NOK z programem realizacji Agendy 2030 i z pogłębianiem w poszczególnych organach kontroli świadomości roli, jaką w implementacji Celów winno odgrywać INTOSAI. Najwyższa Izba Kontroli podjęła już energiczne przygotowania do kontroli przygotowania naszego państwa do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. Program tej kontroli będzie obejmował stopień zaangażowania Polski we wdrażanie SDG. Ze szczególną uwagą NIK przyjrzy się, jak wygląda koordynacja działań poszczególnych centralnych i regionalnych organów publicznych oraz lokalnych urzędników administracji publicznej w tym zakresie.

Udział delegacji NIK w dyskusji jest tym istotniejszy, że to właśnie polski NOK przewodniczy podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej. Stanowisko NIK jest zbieżne ze stanowiskiem obecnej Prezydencji INTOSAI, że Cele Zrównoważonego Rozwoju należy bezapelacyjnie uwzględnić w nowym podejściu do standardów kontroli.

INTOSAI, czyli Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli, powstała w 1953 roku jako organizacja pozarządowa o statusie konsultatywnym przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). Jej zadaniem jest wspieranie członków w wypełnianiu ich roli, czyli w kontrolowaniu sektora publicznego. Swoją misję INTOSAI wypełnia przede wszystkim poprzez wymianę informacji i doświadczeń, zgodnie z łacińskim mottem: Experientia mutua omnibus prodest; Wspólne doświadczenia przynoszą korzyść wszystkim. Obecnie INTOSAI zrzesza 194 członków: NOK z całego świata, Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) oraz pięciu członków stowarzyszonych (między innymi Bank Światowy, Instytut Audytorów Wewnętrznych, czyli IIA, organizację NOK z krajów obszaru języka portugalskiego oraz stowarzyszenie NOK państw frankojęzycznych). NIK jest członkiem INTOSAI od 1959 roku.

Jednym z najistotniejszych dokonań INTOSAI w ostatnich latach jest przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji Promowanie wydajności, rozliczalności, skuteczności i przejrzystości administracji publicznej poprzez wzmacnianie najwyższych organów kontroli (tzw. rezolucja o niezależności NOK). Kolejna rezolucja z 2014 r. jeszcze raz podkreśliła wagę niezależności NOK, wyraźnie stanowiąc, że mogą one wypełniać swoje zadania obiektywnie i wydajnie tylko wtedy, gdy są niezależne od jednostek kontrolowanych i chronione przed wpływami z zewnątrz.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
03 listopada 2017 15:18
Data publikacji:
03 listopada 2017 15:18
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
07 listopada 2017 09:18
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo INTOSAI i mapa świata, poniżej zdjęcie grupowe uczestników posiedzenia INTOSAI

Przeczytaj treść ponownie