Razem ws. funduszy Unii Europejskiej – porozumienie NIK i Najwyższego Organu Kontroli Czech

Coroczne zebranie Komitetu Kontaktowego (KK) to najważniejsze zgromadzenie organów kontroli Unii Europejskiej. Dzielą się one dobrymi praktykami z zakresu kontroli finansów UE oraz kluczowymi wynikami przeprowadzonych audytów. Dla przykładu w zeszłym roku NIK przedstawiła wyniki kontroli związanej z wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach polityki spójności. Izba zbadała m.in. skuteczność działań naprawczych mających na celu przyśpieszenie wykorzystania tych środków, a także stopień wdrożenia programów operacyjnych.

Delegacja NOK Czech na spotkaniu w siedzibie NIK
Spotkanie robocze Najwyższych Organów Kontroli Polski i Czech

Działalność Komitetu Kontaktowego wspomagana jest przez stałych przedstawicieli poszczególnych instytucji (tzw. łączników), którzy przygotowują tematy będące przedmiotem pracy Komitetu oraz utrzymują ze sobą stały kontakt roboczy w sprawach istotnych dla KK. Przed czerwcowym spotkaniem w Warszawie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz szef Urzędu Kontroli Czech Miloslav Kala wznieśli tę współpracę na wyższy poziom. Delegacje obu instytucji spotkały się w siedzibie Izby, by podczas roboczego spotkania jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego szczytu Komitetu Kontaktowego.

Szefowie NIK i UKC podjęli również decyzję o podpisaniu strategicznego porozumienia dotyczącego współpracy polskich i czeskich kontrolerów. Dzięki niemu możliwe będą m.in. wspólne szkolenia pracowników, przeprowadzanie konsultacji dotyczących wybranych audytów oraz wymiana najlepszych praktyk związanych z kontrolą państwową. Niedawno podobne porozumienie Izba zawarła z najwyższym organem kontroli Rumunii.

Zobacz: Rumuńscy kontrolerzy korzystają z dobrych wzorców NIK >>

Szef Urzędu Kontroli Czech Miloslav Kala i prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisują porozumienie
Porozumienie o współpracy podpisali Miloslav Kala, Prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech i Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższy Organ Kontroli Czech jest jednym z najbliższych partnerów NIK. Obie instytucje razem z NOK Turcji stoją na czele EUROSAI - Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (prezydium Zarządu EUROSAI tworzą w kolejności: przewodniczący Seyit Ahmet BAŞ oraz wiceprzewodniczący Krzysztof Kwiatkowski i Miloslav Kala). To właśnie Polacy, Czesi i Turcy doprowadzili do utworzenia Zespołu Koordynującego realizację Planu Strategicznego EUROSAI.

Zobacz: Historyczne spotkanie prezydium Zarządu EUROSAI w Polsce >>

W 2014 r. polscy i czescy inspektorzy wspólnie przeprowadzili kontrolę programów współpracy transgranicznej. 27 kwietnia 2017 r. Radca Prezesa NIK Jacek Jezierski wziął udział w spotkaniu w czeskim parlamencie poświęconym zrównoważonej energii - NIK otrzymała później oficjalne podziękowanie w tej sprawie. W 2018 r., kiedy NOK Czech wraz z NOK Niemiec przeprowadziły międzynarodową kontrolę dotyczącą handlu elektronicznego (e-commerce), Delegatura NIK w Katowicach zrealizowała jej program w Polsce. Prezes NIK  i prezes NOK Niemiec prezentowali wyniki tej kontroli w Krakowie w czerwcu zeszłego roku. Tego samego dnia w Krakowie w Collegium Maius UJ prezesi NOK Niemiec, Czech i Polski wygłosili wspólny wykład. W dniach 11-12 lipca 2018 delegacja NOK Czech złożyła w NIK wizytę studyjną dotyczącą budowy dróg (delegacja odwiedziła również GDDKiA i Ministerstwo Infrastruktury). Prezes Kala był także gościem niedawnych obchodów 100-lecia utworzenia NIK.

Logo NOK CzechNajwyższy Urząd Kontroli Czech

Czeski NOK zarządzany jest kolegialnie. We wszystkich najważniejszych sprawach Urzędu decyzje podejmuje Rada, na której czele stoi Prezes - obecnie jest nim Miloslav Kala. Prezes jest wybierany na okres dziewięciu lat przez Prezydenta Republiki na wniosek Parlamentu. Oprócz Prezesa w skład Rady wchodzą: wiceprezes oraz 15 członków, którzy są wybierani przez Parlament na wniosek Prezesa. Rada uczestniczy również w pracach Senatów NOK, które zajmują się poszczególnymi kontrolami. W skład Senatów wchodzi po 3-4 członków. Urząd zatrudnia ok. 485 pracowników, w tym ok. 340 audytorów, oraz posiada dziewięć Departamentów Regionalnych. Mandat NOK określa konstytucja z 1992 r., zgodnie z którą „Urząd jest niezależną instytucją, która powinna kontrolować zarządzanie własnością państwa  oraz wykonanie jego budżetu”. Szczegółowo działalność Urzędu reguluje ustawa o NOK z 1993 r., wg której Urząd powinien kontrolować:

  • zarządzanie własnością i finansami publicznymi za wyjątkiem własności i środków samorządowych i regionalnych,
  • rozliczenie finansowe państwa,
  • wykonanie budżetu,
  • emisję i skup państwowych papierów wartościowych.
  • zamówienia publiczne,
  • Czeski Bank Narodowy.

Miloslav Kala (ur. 1963) - od 2013 r. Prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech, wcześniej zajmował tam stanowisko wiceprezesa. Był m.in. członkiem Komisji Doradczej Czeskiej Agencji Konsolidacyjnej oraz członkiem zarządu Administracji Infrastruktury Kolejowej. W latach 2002-2008 Kala pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Mandatu i Immunitetu w czeskim parlamencie. Autor książek i fachowych artykułów. Z wykształcenia inżynier mechanik oraz specjalista od zarządzania kryzysowego. Wspólnie z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim piastuje obecnie stanowisko wiceprzewodniczącego EUROSAI.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
01 marca 2019 15:10
Data publikacji:
02 marca 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 marca 2019 09:47
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Szef Urzędu Kontroli Czech Miloslav Kala i prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisują porozumienie

Przeczytaj treść ponownie