Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu NIK, realizowane jest poprzez:

  • udostępnienie w systemie teleinformatycznym,
  • przekazanie na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania:

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronach internetowych NIK oraz udostępnionych na wniosek, jest obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od NIK oraz obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej. NIK nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji powstałej w wyniku przetworzenia uzyskanej informacji.

W przypadku przekazywania żądanych informacji na wniosek, mogą zostać określone dodatkowe warunki, m. in. związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie:

Informacje sektora publicznego udostępniane przez NIK mogą być wykorzystywane bezpłatnie. Jeżeli jednak przygotowanie lub przekazanie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, z uwagi na sposób lub formę wskazane we wniosku, NIK może nałożyć opłatę. Ustalenie wysokości takiej opłaty następuje zgodnie z art. 18 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641), indywidualnie dla wniosku, uwzględniając w szczególności koszty materiałów koniecznych do sporządzenia wydruków lub kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych oraz koszty czynności związanych z anonimizacją.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, stronie niezadowolonej przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Na decyzję wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy, przysługuje prawo wniesienia skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Najwyższej Izby Kontroli.

Prawo do sprzeciwu:

Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Sprzeciw można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty. Złożenie sprzeciwu skutkuje wydaniem decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Złożenie wniosku:

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być złożony w postaci papierowej na adres Najwyższej Izby Kontroli (ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa), albo elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej (nik@nik.gov.pl) lub przy wykorzystaniu poniższego formularza.

Wniosek do Najwyższej Izby Kontroli
o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641), zwracam się do Najwyższej Izby Kontroli o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * jest obowiązkowe.

W zależności od wskazanego sposobu przekazania informacji sektora publicznego, należy podać adres pocztowy lub adres e-mail.


Informacja o wnioskodawcy


albo
albo

Złożenie wniosku jest jednoznaczne z zapoznaniem się zasadami przetwarzania danych osobowych oraz polityką prywatności serwisu nik.gov.pl.Trwa ładowanie zadania =
Zmień zadanie matematyczne

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

 

Telefony kontaktowe w sprawach dotyczących udzielania informacji publicznych:
+48 22 444 54 84

 

Czy wiesz, że..

W 2022 roku NIK rozpatrzyła 445 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.