Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zebranych od osoby, której dane dotyczą, w związku z rozpatrywaniem wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystania

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) - Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 57, kod pocztowy: 02-056, adres e-mail: nik@nik.gov.pl, tel. 22 444 50 00.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail:iod@nik.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o dostęp do informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim jest niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641, ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystania, a w przypadku odmowy udostępnienia żądanej informacji –  do wyczerpania  drogi prawnej tj. zakończenia ewentualnego odwoławczego postępowania administracyjnego lub postępowania przed sądem administracyjnym, a następnie przez okres archiwizacji dokumentów w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.). Zgodnie z obowiązującymi w NIK przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi przez okres 10 lat licząc od roku następnego po roku zakończenia sprawy, której Pani/Pan był/a uczestnikiem.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, stosownie do art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, stosownie art. Do 16 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na działania NIK w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu umożliwiającego dostarczenie odpowiedzi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystania. Podanie innych danych wykraczających poza zakres uregulowany w przepisach prawa, jest dobrowolne.
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, o których mowa w art. 22 RODO.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 marca 2023 08:57
Data publikacji:
30 marca 2023 08:57
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
30 marca 2023 09:04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2021 roku przedstawiciele NIK wzięli udział w 772 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.