Przejdź do treści

NIK instytucją przyjazną środowisku

Funkcjonujący w Izbie system zarządzania środowiskowego spełnia wymagania międzynarodowej normy. W lipcu 2014 r. Izba już po raz drugi otrzymała certyfikat ISO 14001:2014.

Oszczędne wykorzystanie energii elektrycznej, cieplnej, wody, papieru oraz doskonalenie gospodarki odpadami - to zobowiązania, które podjęła Najwyższa Izba Kontroli, aby stać się urzędem przyjaznym środowisku. NIK świadomie ogranicza swój niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Od 2010 roku Izba konsekwentnie wprowadza w życie zobowiązania przyjęte w Polityce środowiskowej NIK. System zarządzania środowiskowego to narzędzie pomocne w ich realizacji. W lipcu 2011 roku Izba po raz pierwszy otrzymała certyfikat potwierdzający, że jej system zarządzania środowiskowego działa zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2004. W lipcu 2014 roku, po upływie ważności pierwszego certyfikatu, uzyskała następny na kolejne trzy lata. Certyfikaty przyznała Germanischer Lloyd Polen - jednostka zajmująca się audytem i certyfikacją systemów zarządzania.

Co do tej pory udało się zrealizować dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego? Przede wszystkim udoskonalono gospodarkę odpadami, dzięki czemu poprawiła się skuteczność ich segregacji. Z kolei efektem oszczędnego gospodarowania energią i zasobami naturalnymi był spadek ich zużycia w roku 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 (energii cieplnej o ponad 20 proc.,  energii elektrycznej - o niemal 6 proc., wody - o ponad 5 proc. i papieru - o ponad 5 proc.). NIK upowszechnia także w społeczeństwie wiedzę dotyczącą problemów środowiska opartą na wynikach przeprowadzonych przez Izbę kontroli. Zobacz wyniki kontroli >>

Wyznaczone na 2015 r. cele środowiskowe NIK stanowią uszczegółowienie zobowiązań zawartych w Polityce środowiskowej NIK. Każdemu z celów przypisano konkretne zadania służące m.in. racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz zasobów naturalnych, a także promowaniu wśród pracowników postaw prośrodowiskowych i wdrażaniu zachowań przyjaznych środowisku.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 09 sierpnia 2010 14:13
Data publikacji: 09 sierpnia 2010 14:13
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 24 czerwca 2015 14:27
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

NIK o ochronie środowiska

Wyniki kontroli NIK dotyczące ochrony środowiska.

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Data publikacji: 2017-07-24 09:23:00

System zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Data publikacji: 2017-06-06 10:50:00

Zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom

Data publikacji: 2017-04-27 09:21:00

Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych

Data publikacji: 2017-03-21 09:16:00

Postępowanie z odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych województwa wielkopolskiego

Data publikacji: 2017-03-09 07:30:18

Budowa, przebudowa oraz utrzymanie dróg leśnych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w województwie warmińsko-mazurskim

Data publikacji: 2017-03-07 08:13:10

Prawidłowość działań organów ochrony środowiska, dotyczących funkcjonowania składowiska odpadów w miejscowości Karcze w gminie Sokółka

Data publikacji: 2017-03-06 05:09:00

Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu "Prosument" w latach 2014-2016

Data publikacji: 2017-01-30 10:10:17

Sposób realizacji wniosków skierowanych po kontroli Wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska w województwie podkarpackim (P/12/168)

Data publikacji: 2017-01-19 14:39:47

Wykorzystanie uwag i realizacja wniosków zawartych w wystąpieniach po kontroli P/13/168 Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych i kontroli P/09/167 Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych w województwie wielkopolskim w latach 2007-2009 (I półrocze)

Data publikacji: 2017-01-16 12:40:37

Zobacz więcej kontroli NIK dotyczących ochrony środowiska >>

Przeczytaj treść ponownie

Polityka Środowiskowa NIK

Polityka środowiskowa - dokumentOgraniczenie
niekorzystnego wpływu na środowisko

Promowanie
zachowań przyjaznych środowisku

Doskonalenie
swojej działalności

Certyfikat ISO dla SZŚ NIKSystem Zarządzania Środowiskowego NIK posiada Certyfikat ISO 14001:2004

Polityka Środowiskowa NIK (plik PDF)

Certyfikat ISO dla SZŚ NIK (plik PDF)

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052