Przejdź do treści

NIK instytucją przyjazną środowisku

Funkcjonujący w Izbie system zarządzania środowiskowego spełnia wymagania międzynarodowej normy. W lipcu 2014 r. Izba już po raz drugi otrzymała certyfikat ISO 14001:2014.

Oszczędne wykorzystanie energii elektrycznej, cieplnej, wody, papieru oraz doskonalenie gospodarki odpadami - to zobowiązania, które podjęła Najwyższa Izba Kontroli, aby stać się urzędem przyjaznym środowisku. NIK świadomie ogranicza swój niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Od 2010 roku Izba konsekwentnie wprowadza w życie zobowiązania przyjęte w Polityce środowiskowej NIK. System zarządzania środowiskowego to narzędzie pomocne w ich realizacji. W lipcu 2011 roku Izba po raz pierwszy otrzymała certyfikat potwierdzający, że jej system zarządzania środowiskowego działa zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2004. W lipcu 2014 roku, po upływie ważności pierwszego certyfikatu, uzyskała następny na kolejne trzy lata. Certyfikaty przyznała Germanischer Lloyd Polen - jednostka zajmująca się audytem i certyfikacją systemów zarządzania.

Co do tej pory udało się zrealizować dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego? Przede wszystkim udoskonalono gospodarkę odpadami, dzięki czemu poprawiła się skuteczność ich segregacji. Z kolei efektem oszczędnego gospodarowania energią i zasobami naturalnymi był spadek ich zużycia w roku 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 (energii cieplnej o ponad 20 proc.,  energii elektrycznej - o niemal 6 proc., wody - o ponad 5 proc. i papieru - o ponad 5 proc.). NIK upowszechnia także w społeczeństwie wiedzę dotyczącą problemów środowiska opartą na wynikach przeprowadzonych przez Izbę kontroli. Zobacz wyniki kontroli >>

Wyznaczone na 2015 r. cele środowiskowe NIK stanowią uszczegółowienie zobowiązań zawartych w Polityce środowiskowej NIK. Każdemu z celów przypisano konkretne zadania służące m.in. racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz zasobów naturalnych, a także promowaniu wśród pracowników postaw prośrodowiskowych i wdrażaniu zachowań przyjaznych środowisku.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 09 sierpnia 2010 14:13
Data publikacji: 09 sierpnia 2010 14:13
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 24 czerwca 2015 14:27
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

NIK o ochronie środowiska

Wyniki kontroli NIK dotyczące ochrony środowiska.

Utrzymanie, zapewnienie ochrony i zabezpieczenie drzewostanu w Parku im. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej, w związku z pracami wykonanymi w ramach jego rewitalizacji

Data publikacji: 2017-01-16 11:49:34

Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim

Data publikacji: 2017-01-13 09:00:00

Ochrona jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

Data publikacji: 2017-01-11 08:00:00

Przestrzeganie przez Miasto i Gminę Koniecpol obowiązujących przepisów przy zlecaniu, prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji w zakresie sortowania odpadów oraz budowy kotłowni miejskiej

Data publikacji: 2016-12-15 13:30:00

Wykorzystanie środków publicznych na działania dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej

Data publikacji: 2016-09-21 08:55:00

Lokalizacja wybranych elektrowni wiatrowych w województwie kujawsko-pomorskim

Data publikacji: 2016-08-31 15:49:50

Zawieranie, realizacja i rozliczanie umów cywilnoprawnych w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie w latach 2013-2016 (do czasu zakończenia kontroli)

Data publikacji: 2016-08-04 08:09:00

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami w województwie lubuskim

Data publikacji: 2016-07-29 10:59:30

Działania organów gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej

Data publikacji: 2016-07-12 08:25:00

Realizacja projektu "Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego" przez Gminę Świętochłowice

Data publikacji: 2016-07-08 13:49:17

Zobacz więcej kontroli NIK dotyczących ochrony środowiska >>

Przeczytaj treść ponownie

Polityka Środowiskowa NIK

Polityka środowiskowa - dokumentOgraniczenie
niekorzystnego wpływu na środowisko

Promowanie
zachowań przyjaznych środowisku

Doskonalenie
swojej działalności

Certyfikat ISO dla SZŚ NIKSystem Zarządzania Środowiskowego NIK posiada Certyfikat ISO 14001:2004

Polityka Środowiskowa NIK (plik PDF)

Certyfikat ISO dla SZŚ NIK (plik PDF)

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052