Zarządzenie Prezesa NIK z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli

ZARZĄDZENIE Nr 5/2013
PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli

na podstawie art. 69g ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544) zarządza się co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

 • 1) szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych w Najwyższej Izbie Kontroli, zwanej dalej „NIK”;
 • 2) skład i organizację komisji konkursowej;
 • 3) sposób sprawdzenia i oceny umiejętności osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

O stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych mogą ubiegać się mianowani kontrolerzy, którzy spełniają wymagania określone w art. 69e ust.2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli zwanej dalej „ustawą”, oraz w ogłoszeniu o konkursie.

§ 3.

 • 1. Ogłoszenie o konkursie zawiera:
  • 1) oznaczenie stanowiska na które przeprowadzany jest konkurs, a także wskazanie liczby stanowisk w przypadku, gdy konkurs przeprowadzany jest na więcej niż jedno stanowisko wicedyrektora kontrolnej jednostki organizacyjnej;
  • 2) miejsce pracy;
  • 3) opis stanowiska;
  • 4) wymagania określone w art. 69e ust 2 ustawy;
  • 5) wymagane kwalifikacje określone w zarządzeniu Marszałka Sejmu wydanym na podstawie art. 97 ustawy o NIK;
  • 6) wymagania w zakresie wiedzy, predyspozycji i umiejętności na stanowisku na które organizowany jest konkurs;
  • 7) wymagane dokumenty;
  • 8) miejsce i termin składania zgłoszeń.
 • 2. Projekt ogłoszenia o konkursie przygotowuje jednostka organizacyjna właściwa w sprawach kadrowych. Prezes NIK zatwierdza ogłoszenie o konkursie oraz wyznacza termin jego przeprowadzenia.
 • 3. Ogłoszenie udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, na publicznej stronie internetowej NIK, na tablicach ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych oraz w intranecie. Dyrektor jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych może udostępnić ogłoszenie również w inny sposób.
 • 4. Termin do składania zgłoszeń wynosi 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie. W uzasadnionych przypadkach termin ten w ogłoszeniu o konkursie Prezes NIK może wydłużyć do 30 dni.
 • 5. Zgłoszenie do udziału w konkursie osoba kandydująca na stanowisko składa w formie pisemnej załączając wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie.

§ 4.

 • 1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa zwana dalej „komisją”.
 • 2. Komisję powołuje Prezes NIK w drodze zarządzenia.
 • 3. Komisja w tym samym składzie może być powołana do przeprowadzenia więcej niż jednego konkursu.

§ 5.

 • 1. W skład komisji wchodzą:
  • 1) w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora kontrolnej jednostki organizacyjnej NIK:
   • a) przewodniczący - Prezes NIK albo wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów NIK,
   • b) dwaj członkowie - wyznaczeni przez Prezesa NIK spośród wiceprezesów NIK, dyrektora generalnego NIK lub radców Prezesa NIK;
  • 2) w przypadku konkursu na stanowisko wicedyrektora kontrolnej jednostki organizacyjnej NIK:
   • a) przewodniczący - Prezes NIK albo wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów NIK,
   • b) dwaj członkowie - dyrektor kontrolnej jednostki organizacyjnej NIK, do której prowadzony jest konkurs i wyznaczony przez Prezesa NIK jeden spośród wiceprezesów NIK, dyrektora generalnego NIK lub radców Prezesa NIK.
 • 2. Członkami tej samej komisji nie może być dwóch wiceprezesów NIK albo dwóch radców Prezesa NIK.

§ 6.

 • 1. W pracach komisji nie może brać udziału osoba kandydująca na stanowisko, a także osoba będąca małżonkiem kandydata, pozostająca z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, będąca krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, bądź osobą związaną z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • 2. Członek komisji może być wyłączony z jej prac, z urzędu lub na wniosek członka komisji albo osoby kandydującej na stanowisko, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Wniosek może być złożony nie później niż do rozpoczęcia pierwszego posiedzenia komisji i wymaga formy pisemnej z uzasadnieniem.
 • 3. O wyłączeniu członka komisji rozstrzyga Prezes NIK dokonując zmian w składzie komisji.

§ 7.

 • 1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie konkursu, w szczególności sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs, predyspozycji i umiejętności kierowniczych kandydatów, sporządzenie sprawozdania z przebiegu konkursu oraz wskazanie kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów wraz z informacją, że posiadają wystarczającą wiedzę oraz predyspozycje i umiejętności kierownicze do zajmowania stanowiska, którego dotyczy konkurs.
 • 2. Komisja może żądać od właściwych jednostek organizacyjnych NIK przekazania informacji dotyczących kandydatów, w szczególności zawartych w aktach osobowych oraz dotyczących wykonanych zadań.
 • 3. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
 • 4. Obsługę prac komisji zapewnia jednostka organizacyjna właściwa w sprawach kadrowych.

§ 8.

 • 1. Konkurs składa się z następujących etapów:
  • 1) etap pierwszy - sprawdzenie spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie;
  • 2) etap drugi - autoprezentacja kandydatów, w tym prezentacja koncepcji działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy oraz rozmowa sprawdzająca poziom wiedzy, predyspozycji i umiejętności kierowniczych kandydatów.
 • 2. Pierwszy etap odbywa się bez obecności kandydata.
 • 3. Do drugiego etapu komisja zaprasza kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.

§ 9.

 • 1. Ocena wiedzy dotyczy zagadnień objętych właściwością jednostki, do której prowadzony jest konkurs.
 • 2. Zakres kryteriów oceny przedstawionej koncepcji działania oraz predyspozycji i umiejętności kierowniczych kandydata stanowią:
  • 1) umiejętność organizacji pracy kontrolnej jednostki organizacyjnej;
  • 2) umiejętność wyznaczania, nadzorowania i oceny zadań w postępowaniu kontrolnym;
  • 3) umiejętność prezentowania zagadnień i problemów, wyrażających się w formie wystąpienia przed audytorium;
  • 4) umiejętność oceny ryzyka i podejmowania odpowiednich działań;
  • 5) umiejętność asertywnego wyrażania własnych opinii;
  • 6) zdolność analitycznego i syntetycznego rozwiązywania problemów;
  • 7) stosunek do zmian i gotowość do ich wprowadzania.

§ 10.

 • 1. Komisja dokonuje oceny każdego kandydata na podstawie ocen cząstkowych obejmujących odpowiednio:
  • 1) koncepcję działania;
  • 2) wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
  • 3) predyspozycje i umiejętności kierownicze;
 • 2. Oceny cząstkowe, w obszarach o których mowa w ust. 1 są wyrażane w sposób punktowy, w skali od 0 do 3, odrębnie dla każdego obszaru.

§ 11.

 • 1. Po dyskusji komisja większością głosów ustala oceny cząstkowe, o których mowa w § 10. W przypadku braku większości decyduje głos przewodniczącego.
 • 2. O wyniku postępowania konkursowego decyduje liczba uzyskanych punktów z ocen cząstkowych. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyskał równą liczbę punktów, kolejność kandydatów ustala komisja większością głosów, a w przypadku braku większości decyduje głos przewodniczącego.
 • 3. Komisja może wskazać, że żaden z kandydatów nie posiada wystarczającej wiedzy oraz predyspozycji i umiejętności kierowniczych do zajmowania stanowiska, którego dotyczy konkurs, a w przypadku gdy konkurs prowadzony jest na więcej niż jedno stanowisko wicedyrektora, wskazać liczbę osób posiadających wystarczającą wiedzę oraz predyspozycje i umiejętności kierownicze do zajmowania stanowiska, którego dotyczy konkurs, mniejszą od liczby stanowisk na które prowadzony jest konkurs.

§ 12.

 • 1. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza sprawozdanie i przekazuje Prezesowi NIK. Sprawozdanie zawiera:
  • 1) oznaczenie konkursu;
  • 2) skład komisji konkursowej, ze wskazaniem zmian w składzie komisji;
  • 3) listę kandydatów, którzy przystąpili do konkursu;
  • 4) istotne informacje dotyczące przebiegu konkursu;
  • 5) wskazanie który kandydat, uzyskał najwyższą liczbę punktów wraz ze wskazaniem, że posiada wystarczającą wiedzę oraz predyspozycje i umiejętności kierownicze do zajmowania stanowiska, którego dotyczy konkurs;
  • 6) w przypadku, gdy konkurs prowadzony jest na więcej niż jedno stanowisko wicedyrektora wskazanie kandydatów, którzy uzyskali najwięcej punktów - w liczbie nie większej od liczby stanowisk na które prowadzony jest konkurs wraz ze wskazaniem, że posiadają wystarczającą wiedzę oraz predyspozycje i umiejętności kierownicze do zajmowania stanowiska którego dotyczy konkurs;
  • 7) oceny cząstkowe i liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów;
  • 8) podpisy wszystkich członków komisji.
 • 2. Niewskazanie żadnego kandydata, który posiada wystarczającą wiedzę oraz predyspozycje i umiejętności kierownicze do zajmowania stanowiska, którego dotyczy konkurs, oznacza że konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia.

§ 13.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do legalności postępowania konkursowego Prezes NIK unieważnia postępowanie, podając przyczynę unieważnienia.

§ 14.

 • 1. Dyrektor jednostki właściwej w sprawach kadrowych przekazuje kandydatom pisemne zawiadomienia o wynikach konkursu.
 • 2. Dyrektor jednostki właściwej w sprawach kadrowych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wyniku konkursu.

§ 15.

Traci moc zarządzenie Nr 18/2011 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek
organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Jacek Jezierski

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 października 2011 10:42
Data publikacji:
12 października 2011 10:42
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
21 stycznia 2022 16:02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie