Wyszukane artykuły - "zatrudnienie"


Artykuły (13):

Aktywizacja bezrobotnych – ryba czy wędka?

Większość bezrobotnych i pracodawców woli korzystać z dotychczasowych form aktywizacji takich jak staże, szkolenia czy prace interwencyjne, mimo że w wielu przypadkach nie gwarantują one trwałego zatrudnienia. Z kolei nowe formy aktywizacji zawodowej, choć dają szanse na stałą pracę, nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Urzędy pracy na bony na zasiedlenie, bony stażowe czy zatrudnieniowe wydały w latach 2014-2017 zaledwie 5 procent środków przewidzianych na mobilizację bezrobotnych.

więcej treści z artykułu: Aktywizacja bezrobotnych – ryba czy wędka?

Pomoc w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników wymaga naprawy

Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez pracodawców to zjawiska obserwowane na rynku pracy. Jednocześnie prawo nie pozwala Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skuteczne kontrolowanie publicznych pieniędzy przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. Takie są główne ustalenia NIK, dotyczące dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych przez PFRON.

więcej treści z artykułu: Pomoc w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników wymaga naprawy

Jak Europa może walczyć z bezrobociem wśród młodzieży – pytanie trudne nie tylko dla kontrolerów

Bezrobocie młodzieży to jedno z priorytetowych wyzwań dla większości państw UE i unijnych instytucji. W 2016 r. zatrudnienia nie mogło znaleźć ponad 4 mln młodych Europejczyków. Wciąż wysoki pozostaje także odsetek młodych ludzi dotkniętych długotrwałym bezrobociem. Europejskie najwyższe organy kontroli przedstawiają właśnie wspólny raport na ten temat. Większa adekwatność i aktualność są potrzebne jeśli rządowe i samorządowe programy mają rzeczywiście wspierać młodych ludzi we wkraczaniu na rynek pracy.

więcej treści z artykułu: Jak Europa może walczyć z bezrobociem wśród młodzieży – pytanie trudne nie tylko dla kontrolerów

NIK o wydatkowaniu funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia

Skontrolowani przez NIK zarządzający programami operacyjnymi prawidłowo przygotowali i realizowali działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane w ramach tych programów projekty powiatowych urzędów pracy przyniosły oczekiwane rezultaty: bezrobotni po zakończeniu ich udziału w projektach podejmowali pracę lub rozpoczynali działalność gospodarczą. Działania te, w ocenie NIK, przyczyniały się do osiągania celów unijnej Strategii Europa 2020 w zakresie zwiększenia zatrudnienia.

więcej treści z artykułu: NIK o wydatkowaniu funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia

NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+

Bezrobotni Polacy po ukończeniu 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Dla większości bezrobotnych w wieku 50+ efekty programów aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, są krótkotrwałe i nieskuteczne. Nie spełniają swojej podstawowej roli, jaką jest doprowadzenie do trwałego wyjścia z bezrobocia.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywizacji zawodowej osób 50+

NIK o wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety w większości badanych przez NIK jednostek administracji publicznej oraz spółek komunalnych i skarbu państwa. Różnice w wysokości wynagrodzenia nie wynikają jednak z naruszania przez pracodawców prawa dotyczącego równego traktowania kobiet i mężczyzn. Znaczące zróżnicowanie płac w grupach porównywalnych stanowisk spowodowane było przede wszystkim zakresem powierzonych obowiązków oraz większym udziałem mężczyzn w grupie stanowisk kierowniczych.

więcej treści z artykułu: NIK o wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

NIK o zatrudnieniu socjalnym

Instytucje zajmujące się zatrudnieniem socjalnym w Polsce w niewystarczającym stopniu współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami i urzędami pracy. Zdaniem NIK poprawy wymaga też ustawa o zatrudnieniu socjalnym.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnieniu socjalnym

NIK o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Coraz więcej osób niepełnosprawnych poszukuje pracy. Wspierające ich aktywizację programy, na które w ciągu ostatnich trzech lat wydano 300 mln zł, nie przynoszą jednak wystarczających efektów. W skontrolowanych urzędach pracy rejestrowało się coraz więcej niepełnosprawnych osób, ale po odbyciu stażu coraz rzadziej uzyskiwały one zatrudnienie.

więcej treści z artykułu: NIK o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

NIK o kopalni „Wujek”

NIK sprawdzała funkcjonowanie kopalni Wujek w latach 2008 - 2009, czyli w okresie, kiedy doszło do katastrofy, w wyniku której zginęło 20 górników (18 września 2009). Izba ujawniła w kopalni szereg nieprawidłowości. Najważniejsze z nich, z punktu widzenia bezpieczeństwa, dotyczą czasu pracy górników.

więcej treści z artykułu: NIK o kopalni „Wujek”

Przeczytaj treść ponownie