Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zebranych od użytkowników działu „Dla dziennikarzy” strony nik.gov.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) - Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 57, kod pocztowy: 02-056, adres e-mail: nik@nik.gov.pl, tel. 22 444 50 00.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu wysyłania komunikatów i informacji związanych z działalnością Najwyższej Izby Kontroli do przedstawicieli prasy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  •  w celu udostępnienia informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914),
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie realizowania celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3, a następnie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Najwyższej Izbie Kontroli. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w NIK przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi przez okres 10 lat licząc od roku następnego po roku zakończenia sprawy, której Pani/Pan był/a uczestnikiem.
 6.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w przypadku chęci wycofania zgody uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji, na adres: rzecznik.prasowy@nik.gov.pl, iod@nik.gov.pl lub w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny administratora wskazany w pkt. 1.
  • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii, stosownie do art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, stosownie do art. 16 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 18 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, nie podanie przez Panią/Pana adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu uniemożliwi wysyłanie komunikatów i informacji prasowych związanych z działalnością Izby. W sytuacji, gdy nie jest Pani/Pan zainteresowana/y otrzymywaniem przedmiotowych komunikatów lub informacji, z wykorzystaniem ww. danych osobowych, uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji na adres: rzecznik.prasowy@nik.gov.pl, iod@nik.gov.pl lub w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny administratora wskazany w pkt. 1. Natomiast, podanie imienia, nazwiska oraz adresu do doręczeń, w przypadku konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej jest wymogiem ustawowym. Niepodanie ww. danych uniemożliwi wydanie i doręczenie Pani/Panu przedmiotowej decyzji.
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 lutego 2023 08:50
Data publikacji:
08 lutego 2023 08:50
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
08 lutego 2023 09:47
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

Najwyższa Izba Kontroli składa się z 34 jednostek organizacyjnych - departamentów, biur i delegatur.