Przejdź do treści

Informacje o wynikach kontroli

Krowy wyprowadzane z naczepy ciężarówki

NIK o nadzorze nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich

24 października 2017 08:15

W ocenie NIK podczas uboju i transportu zwierząt gospodarskich nie zawsze przestrzegano przepisów o ochronie zwierząt. Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Transportu Drogowego ujawniły nieprawidłowości w co piątej ubojni oraz w co setnym pojeździe przewożącym zwierzęta. Nadzór nad transportem specjalistycznym zwierząt gospodarskich oraz ich ubojem w rzeźniach sprawowano właściwie. Ograniczony był natomiast nadzór nad przestrzeganiem prawa o ochronie zwierząt w gospodarstwach - ubój gospodarczy pozostawał tam praktycznie poza kontrolą, a nadzór nad transportem zwierząt przez rolników był marginalny. Wciąż także nie uregulowano kwestii przyznawania certyfikatów kwalifikacji dla uśmiercających zwierzęta ani przepisów dotyczących uboju bez ogłuszania (tzw. uboju rytualnego).

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich

Samochód cysterna z napisem

NIK o zaopatrzeniu aglomeracji w wodę w sytuacjach kryzysowych

19 października 2017 10:15

Duże aglomeracje miejskie w Polsce nie są przygotowane na brak wody pitnej spowodowany zdarzeniami kryzysowymi dotyczącymi systemu wodociągowego. Plany, jakimi dysponują podmioty odpowiedzialne za jej dostawy oparte są na niekompletnych danych, a zapotrzebowanie na wodę obliczane jest jedynie w odniesieniu do liczby mieszkańców. Kalkulacje pomijają na przykład potrzeby zakładów produkujących żywność. Istnieje też realne ryzyko, że w przypadku wystąpienia kryzysu, ze względu na brak sprzętu i środków transportu do przewożenia i dystrybucji wody nie zostanie ona dostarczona wszystkim potrzebującym.

więcej treści z artykułu: NIK o zaopatrzeniu aglomeracji w wodę w sytuacjach kryzysowych

Sala żłobka

NIK o programie „Maluch”

16 października 2017 10:30

Mimo, iż program „Maluch” przyczynił się w ciągu sześciu lat do ponad dwu i półkrotnego wzrostu miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, to nie jest możliwe osiągnięcie do 2020 r., postulowanego przez Unię Europejską wskaźnika 33 proc. dzieci do lat 3 objętych opieką instytucjonalną. Wciąż niewiele, bo tylko ponad 17 proc. gmin korzysta z programu, gdyż zapewnienie opieki nad najmłodszymi nie jest obowiązkowym zadaniem samorządów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w 2016 r. zabrakło 34 tys. miejsc dla dzieci. Zdaniem NIK faktyczna skala potrzeb jest znacznie wyższa i dotąd nie została zbadana.

więcej treści z artykułu: NIK o programie „Maluch”

Ilustracja: Logo Głównego Urzędu Miar, w tle policjant z radarem, taksometr, liczniki wody, dystrybutor paliwa

NIK o polskiej administracji miar

12 października 2017 21:00

Główny Urząd Miar nie wspierał skutecznie przemysłu poprzez transfer wiedzy i technologii, z uwagi na niewielki udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz ograniczony kontakt z przedsiębiorcami. Urząd nie rozpoznał także potrzeb polskiej gospodarki w zakresie wzorców, pomiarów oraz nowych rodzajów usług. Nieskuteczny był również nadzór metrologiczny sprawowany przez administrację miar. W latach 2010-2016 w niektórych Okręgowych Urzędach Miar nie przeprowadzono kontroli dużych grup użytkowników przyrządów pomiarowych m.in. taksówkarzy, czy policjantów używających radarów. Tym samym w ocenie NIK, realizacja Celów strategicznych Głównego Urzędu Miar na lata 2010-2015 nie przyczyniła się do podwyższenia jakości świadczonych usług przez administrację miar.

więcej treści z artykułu: NIK o polskiej administracji miar

Ilustracja: mapa Polski ze strzałkami prowadzącymi za granicę, obok lekarze podczas operacji

NIK o leczeniu za granicą

09 października 2017 07:00

Wprowadzenie dyrektywy transgranicznej umożliwiającej polskim pacjentom uzyskanie zwrotu kosztów za leczenie w innych krajach Unii Europejskiej, nie zwiększyło znacząco dostępności do świadczeń zdrowotnych. W przypadku zaćmy czy chorób stawów - pomimo bardzo dużego zainteresowania Polaków leczeniem za granicą - średni czas oczekiwania na zabieg w kraju nawet się wydłużył. Ustalenia kontroli wskazują, że główną barierą w pełnym wykorzystaniu możliwości leczenia za granicą była konieczność samodzielnego sfinansowania zabiegów przez pacjentów, którym NFZ refundował koszty po zakończeniu leczenia.

więcej treści z artykułu: NIK o leczeniu za granicą

Anteny na dachu budynku

NIK o gospodarowaniu częstotliwościami

06 października 2017 08:00

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, gospodarowanie częstotliwościami przeznaczonymi dla telekomunikacji, radiofonii i telewizji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jednocześnie Izba zwraca uwagę na brak opracowania strategii w zakresie gospodarki częstotliwościami po 2015 r. Ponadto NIK ocenia, że pomimo rozbudowy infrastruktury sieciowej dla szerokopasmowego Internetu, tylko 59 proc. gospodarstw domowych korzysta ze stacjonarnych łączy szerokopasmowych. Stawia to Polskę na jednej z ostatnich pozycji w rankingu zasięgu stacjonarnej łączności szerokopasmowej.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu częstotliwościami

Naukowice przy mikroskopie zapisuje notatki

NIK o rozwoju kadr naukowych

02 października 2017 08:00

System nadawania stopni naukowych nie pozwala na optymalny rozwój kadr na polskich uczelniach wyższych. NIK przypomina, że liczba młodych pracowników naukowych systematycznie spada i wskazuje niedoskonałości: wadliwy mechanizm motywacyjny i nieprzejrzyste procedury nadawania stopni naukowych.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju kadr naukowych

Legitymacja emeryta przykryta banknotami

NIK o przechowywaniu dokumentacji do wyliczenia świadczeń emerytalno-rentowych

28 września 2017 06:47

System przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej jest nieskuteczny i nie zapewnia wszystkim obywatelom możliwości dotarcia do dokumentacji sprzed 1999 r. Pracownicy zlikwidowanych zakładów pracy nie mieli wpływu na to, do którego przechowawcy trafiły dokumenty potwierdzające przebieg ich zatrudnienia. Tymczasem od tego może zależeć wysokość rent i emerytur, bo dokumenty przechowywane przez podmioty nieupoważnione nie są przez ZUS uznawane i nie pozwalają na otrzymanie pełnych świadczeń emerytalno-rentowych. W dodatku nie utworzono jednej bazy danych o miejscach przechowywania dokumentacji. Dlatego jej poszukiwanie może być długie i skomplikowane, a w niektórych przypadkach zakończyć się wręcz niepowodzeniem.

więcej treści z artykułu: NIK o przechowywaniu dokumentacji do wyliczenia świadczeń emerytalno-rentowych

Mężczyzna w garniturze wskazuj palcem na strzałki unoszące się w powietrzu

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

27 września 2017 07:45

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie na ogół przebiegało właściwie. Natomiast nieprawidłowo system dotacyjny działał w obszarze finansowania wydatków ponoszonych przez jednostki samorządowe bezpośrednio (w związku z wykonywaniem przez nie zadań zleconych). Powodem nieprawidłowości były tu przede wszystkim niespójne oraz niejasne regulacje, dotyczące zarówno planowania, jak i rozliczania dotacji.

więcej treści z artykułu: NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

NIK o inwestowaniu na terenach zagrożonych powodzią w powiecie świeckim

NIK o inwestowaniu na terenach zagrożonych powodzią w powiecie świeckim

25 września 2017 08:00

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu nie stworzyli odpowiednich warunków do inwestowania na terenach zagrożonych powodzią. W szczególności chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, ale też równe traktowanie inwestorów. W ocenie NIK nawet niewielkie – w skali działalności gminy – błędy i zaniechania urzędników miejskich, mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla lokalnej społeczności.

więcej treści z artykułu: NIK o inwestowaniu na terenach zagrożonych powodzią w powiecie świeckim

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052