Przejdź do treści

Bezpieczeństwo

Policjant obserwujący ulicę

NIK o pracy dzielnicowych

28 kwietnia 2016 10:15

Kierownictwo Policji nie ma spójnej koncepcji wykorzystania dzielnicowych we współczesnej formacji policyjnej. W sytuacji ograniczeń kadrowych i finansowych dzielnicowi są więc często traktowani jak „rezerwa kadrowa” i wykorzystywani do bieżących, priorytetowych zadań, niezwiązanych bezpośrednio ze specyfiką ich pracy, nawet wbrew wewnętrznym przepisom. Ogranicza to lub wręcz uniemożliwia dzielnicowym samodzielną i planową aktywność w przydzielonych rejonach i negatywnie wpływa na jedną z ich kluczowych misji, czyli profilaktykę społeczną i współpracę z lokalnymi wspólnotami.

więcej treści z artykułu: NIK o pracy dzielnicowych

Radiowóz policyjny, w tle przechodnie

NIK o reagowaniu Policji na zgłoszenia

24 marca 2016 08:20

Chociaż warunki pracy nie zawsze sprzyjały policjanci reagowali na zgłoszenia odpowiednio do ich rodzaju. Jednak dostępny System Wspomagania Dowodzenia nie miał funkcji automatycznej rejestracji i informacje trzeba było wprowadzać ręcznie. NIK zwraca uwagę, że z tego powodu nie wszystkie ujęte w Systemie dane dot. zgłoszeń były rzetelne i wnioskuje o wprowadzenie automatycznej rejestracji, co wspomoże pracę policjantów i uwiarygodni dane.

więcej treści z artykułu: NIK o reagowaniu Policji na zgłoszenia

Policjanci w trakcie ćwiczeń na strzelnicy

NIK o wykorzystaniu i dostępie do broni

23 marca 2016 08:00

Funkcjonariusze kontrolowanych służb są wyposażeni w odpowiednią ilość broń palnej. We wszystkich formacjach użycie broni palnej było traktowane jako ostateczność, a liczba nieprawidłowości z tym związanych była minimalna. NIK zwraca jednakże uwagę, że szkolenie strzeleckie wciąż nie gwarantuje odpowiedniego poziomu wyszkolenia wszystkich funkcjonariuszy. Wiele do życzenia pozostawia także stan techniczny strzelnic.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu i dostępie do broni

Wskaźnik poziomu wody w rzece

NIK o infrastrukturze przeciwpowodziowej na Podkarpaciu

24 lutego 2016 07:40

Infrastruktura przeciwpowodziowa na Podkarpaciu jest w coraz gorszym stanie technicznym i nie chroni wystarczająco przed powodzią. Wały przeciwpowodziowe często nie spełniają swojej funkcji, a każda kolejna powódź ujawnia ich kolejne usterki. Pod koniec 2014 r. pilnej modernizacji wymagało 65 proc. długości wałów.

więcej treści z artykułu: NIK o infrastrukturze przeciwpowodziowej na Podkarpaciu

Ilustracja: Kolaż dwóch zdjęć: na górze zdjęcie z konferencji Bezpieczny Transport, na dole autostrada. Pomiędzy logotypy NIK, ONZ Global Compact i Banku Światowego

Czy drogi w Polsce będą bezpieczniejsze? Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

19 lutego 2016 10:05

Podczas zorganizowanej w NIK konferencji „Bezpieczny transport” zaprezentowano trzy raporty dotyczące sytuacji na polskich drogach. Diagnozę Najwyższej Izby Kontroli uzupełniły głosy ekspertów z Banku Światowego oraz Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. W debacie wzięli udział wybitni specjaliści z kraju i zagranicy zajmujący się tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

więcej treści z artykułu: Czy drogi w Polsce będą bezpieczniejsze?

Ilustracja: Kolaż zdjęć: Na górze autostrada, poniżej policjant, znak uwaga wypadki i fotoradar

NIK o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego

18 lutego 2016 08:00

W Polsce nie funkcjonuje jednolity, kompleksowy system umożliwiający gromadzenie oraz wykorzystywanie danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działają jedynie lokalne i regionalne systemy, ale nie tworzą one spójnej całości, pozwalającej na zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie krajowym. Dotychczas ani Ministerstwo Infrastruktury ani Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie podejmowały skutecznych działań na rzecz zintegrowania tych systemów oraz pełnego wykorzystania istniejących baz danych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. NIK zwraca też uwagę, że wciąż nie udało się wyeliminować błędów w bazach SEWIK i CEPIK, i dlatego na razie nie mogą one stanowić wiarygodnych źródeł informacji.

więcej treści z artykułu: NIK o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego

Trzy zdjęcia obok siebie: Puszki z jedzeniem, regał z lekami, koparka

NIK o rezerwach strategicznych

10 lutego 2016 08:00

System rezerw strategicznych nie działa w kształcie wymaganym przepisami ustawy o rezerwach strategicznych z 2011 r. Kluczowy element systemu - Rządowy Program Rezerw Strategicznych, który miał określać zasady tworzenia tych rezerw - nie powstał do dnia zakończenia kontroli. Przede wszystkim z powodu braku porozumienia w kwestii finansowania.

więcej treści z artykułu: NIK o rezerwach strategicznych

Ilustracja: Ręce trzymające kraty w oknie, za oknem widok nieba i jasnych obłoków

NIK o readaptacji społecznej skazanych

30 listopada 2015 08:02

System wsparcia społecznej readaptacji skazanych, w tym skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, nie jest kompleksowy i nie stanowi ustrojowej całości. Poszczególne instytucje, w tym wyspecjalizowane służby takie jak m.in. służba więzienna, kuratorska służba sądowa, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, czy organizacje społeczne są aktywne, ale działają w oderwaniu od siebie. Brak koordynacji sprawia, że prowadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych programy resocjalizacyjne są mało skuteczne. W znacznym stopniu wynika to także z niedostosowania programów do indywidualnych potrzeb skazanych, jak również z niedostatecznego przygotowania wychowawców i psychologów do ich realizacji.

więcej treści z artykułu: NIK o readaptacji społecznej skazanych

NIK o wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi do użytku cywilnego

NIK o materiałach wybuchowych

02 lipca 2015 07:57

Ryzyko przedostania się materiałów wybuchowych w niepowołane ręce, np. grup przestępczych, jest całkiem realne, bo funkcjonariusze policji i służb nie mogą skutecznie śledzić materiałów wybuchowych, gdyż urzędnicy nie wdrożyli na czas unijnych przepisów, uruchamiających elektroniczny system monitorowania. Urzędnicy zaniedbali również obowiązek szczegółowego wytyczania tras dla transportów i w efekcie samochody z niebezpiecznymi ładunkami mogą przejeżdżać np. przez centra miast. Kontrole w firmach wytwarzających materiały wybuchowe i handlujących nimi są niezwykle rzadkie.

więcej treści z artykułu: NIK o materiałach wybuchowych

NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

30 czerwca 2015 05:40

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest w Polsce właściwie chronione. Nie podjęto dotąd spójnych i systemowych działań w zakresie monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Aktywność państwa paraliżował przede wszystkim brak jednego ośrodka decyzyjnego, koordynującego działania innych instytucji publicznych oraz bierne oczekiwanie na rozwiązania, które w tym obszarze ma zaproponować Unia Europejska.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052