Przejdź do treści

Bezpieczeństwo

Nadzór nad służbami specjalnymi

Nadzór nad służbami specjalnymi Zawiera wideo

26 sierpnia 2014 08:50

Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają możliwość sprawowania skutecznego nadzoru nad służbami specjalnymi przez Prezesa Rady Ministrów. Premier pozbawiony jest ważnych instrumentów nadzoru m.in.: pełnej wiedzy na temat procedur wewnętrznych obowiązujących w służbach specjalnych, albo kontroli poprawności działań operacyjno-rozpoznawczych w konkretnych, zakończonych sprawach. W istocie więc ustawodawca zobowiązał Premiera do nadzoru nad służbami specjalnymi, dając mu ograniczone możliwości zweryfikowania przekazywanych przez służby informacji co do treści oraz sposobu ich uzyskania. Taki stan prawny powoduje, że w wielu obszarach służby specjalne, pozbawione zewnętrznego cywilnego nadzoru, kontrolują same siebie.

więcej treści z artykułu: Nadzór nad służbami specjalnymi

NIK o bezpieczeństwie turystyki i rekreacji w górach

NIK o bezpieczeństwie turystyki i rekreacji w górach

03 lipca 2014 10:00

Ratownictwo górskie działa prawidłowo i skutecznie. GOPR i TOPR wykonywały wszystkie powierzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych zadania. Organizacje te dzięki wyspecjalizowanej i doświadczonej kadrze ratowników oraz posiadanemu wyposażeniu, zapewniały stałą gotowość do udzielania pomocy oraz niezwłocznie podejmowały akcje ratownicze. Swoje zadania w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa turystyki wypełniały bardzo dobrze również parki narodowe. Niepokój NIK budzi jednak sposób finansowania ratownictwa górskiego oraz stan szlaków górskich poza terenami parków narodowych.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie turystyki i rekreacji w górach

Polska i Ukraina: kontrole dotyczące klęsk żywiołowych

Polska i Ukraina: kontrole dotyczące klęsk żywiołowych Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

15 maja 2014 12:14

W Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli a jej ukraińskim odpowiednikiem - Izbą Obrachunkową. Porozumienie, które podpisali w imieniu NIK Prezes Krzysztof Kwiatkowski oraz w imieniu Izby Obrachunkowej Ukrainy Roman Maguta, umożliwi m.in. zorganizowanie szkoleń oraz prowadzenie wspólnych kontroli.

więcej treści z artykułu: Polska i Ukraina: kontrole dotyczące klęsk żywiołowych

NIK o ochronie klientów rynku finansowego

NIK o ochronie klientów rynku finansowego

07 maja 2014 07:20

Ochrona praw klientów rynku finansowego w Polsce była w latach 2011-2013 nieskuteczna. Działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych i powiatowych rzeczników konsumentów, choć prowadzona zgodnie z prawem, nie stwarzała klientom rynku finansowego dostatecznej ochrony.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie klientów rynku finansowego

NIK o miejskim monitoringu wizyjnym

NIK o miejskim monitoringu wizyjnym

01 maja 2014 19:00

W Polsce brakuje przepisów prawa, które dostatecznie chroniłyby dane osobowe obywateli pozyskane w wyniku monitoringu. Nie ma też regulacji określających jednolite zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych. Brakuje również niezależnego organu, który weryfikowałby zasadność instalowania monitoringu oraz przestrzeganie praw obywateli. NIK ocenia, że zagadnienia te wymagają doprecyzowania w formie ustawowej.

więcej treści z artykułu: NIK o miejskim monitoringu wizyjnym

NIK o organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich

NIK o oznakowaniu dróg Zawiera galerię zdjęć

20 kwietnia 2014 19:00

Oznakowanie niezgodne z przyjętą organizacją ruchu, zniszczone znaki drogowe, nieczytelne pasy na jezdni, nagromadzenie znaków utrudniające ich odczytanie, braki w oznakowaniu, reklamy zasłaniające znaki, wreszcie w wielu przypadkach brak przyjętej organizacji ruchu – to wszystko ujawnili na polskich drogach kontrolerzy NIK i działający na zlecenie Izby inspektorzy z Urzędów Wojewódzkich.

więcej treści z artykułu: NIK o oznakowaniu dróg

NIK o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

NIK o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

03 kwietnia 2014 06:30

W Polsce na 100 wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie ruchu drogowego. Policyjna baza danych nt. wypadków drogowych (SEWiK) zawiera dużo błędów. Dlatego tworzone na jej podstawie analizy nie odzwierciedlają w pełni zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Większa liczba policjantów na drogach i liczne akcje prewencyjne przynoszą jednak pozytywne efekty. W 2013 roku nastąpił wyraźny spadek liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych.

więcej treści z artykułu: NIK o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

NIK o fotoradarach przez GITD

NIK o fotoradarach GITD

10 marca 2014 08:00

Fotoradary zarządzane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) objęte kontrolą NIK zostały zainstalowane i oznakowane w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami. GITD wybierał lokalizacje dla fotoradarów w porozumieniu z Policją i Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w oparciu o szczegółowe analizy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kontrola NIK wykazała jednak, że system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, obejmujący m.in. wykorzystanie fotoradarów, nie zapewnia w pełni skutecznego egzekwowania odpowiedzialności sprawców wykroczeń w ruchu drogowym.

więcej treści z artykułu: NIK o fotoradarach GITD

NIK o Wojskach Specjalnych

NIK o Wojskach Specjalnych Zawiera wideo

07 marca 2014 13:00

NIK zakończyła trwającą od maja do grudnia 2013 roku kontrolę wojsk specjalnych. Izba pozytywnie ocenia zdolność tego rodzaju sił zbrojnych do prowadzenia działań operacyjnych.

więcej treści z artykułu: NIK o Wojskach Specjalnych

Kontrole NIK w ZUS

Kontrole NIK w ZUS

28 lutego 2014 16:30

Prezes Najwyższej Izby Kontroli poinformował szefa CBA, że ustalenia poczynione przez kontrolerów NIK budzą poważne wątpliwości co do zachowania bezstronności przez pracowników ZUS w postępowaniu przetargowym dotyczącym Kompleksowego Systemu Informatycznego. Wątpliwości te wymagają wyjaśnienia przy użyciu środków prawnych, którymi dysponuje CBA.

więcej treści z artykułu: Kontrole NIK w ZUS

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052