Formularz kontaktu "Skargi i wnioski"

Skargi i wnioski kierowane do Najwyższej Izby Kontroli są cennym źródłem wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i mogą być wykorzystywane w działalności kontrolnej NIK. Aby skarga mogła zostać rozpatrzona musi być podpisana (imię i nazwisko lub nazwa) oraz opatrzona adresem pocztowym lub mailowym wnoszącego. Anonimowa korespondencja nie jest rozpatrywana.

Skarga rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż miesiąc. Nadawca jest informowany o sposobie jej załatwienia.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * jest obowiązkowe.


Informacja o wnioskodawcy *


lub


Dane adresowe *


lub

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 57, kod pocztowy 02-056, tel. 22 444 50 00.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Najwyższej Izbie Kontroli: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl. adres: ul. Filtrowa 57, kod pocztowy 02-056 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c albo lit. e lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w szczególności z art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2022 r. poz. 623).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych, na zasadach ściśle określonych w umowach z NIK.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku, a następnie przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych NIK.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.


Trwa ładowanie zadania =
Zmień zadanie matematyczne

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Skargę można zgłosić:

 • e-mailem;
 • formularzem na stronie internetowej
 • listownie, za pośrednictwem poczty;

Sposób rozpatrywania skarg i wniosków reguluje zarządzanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nr 53/2014

Informacje dotyczące trybu składania petycji, skarg, wniosków oraz o kompetencjach NIK można uzyskać telefonicznie. Pracownicy Wydziału Skarg i Wniosków NIK (centrala NIK) oraz upoważnione osoby (Delegatury) są do Państwa dyspozycji.

Dane kontaktowe >>

Czy wiesz, że..

89,2 proc. skarg i wniosków, które wpłynęły do NIK w 2021 roku złożyły osoby prywatne.