Działania na rzecz osób bezdomnych – nieskuteczny system pomocy i aktywizacji

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.5

„Kontrola Państwowa” 1/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Małgorzata Milanowska, Robert Szwagiel

Obowiązek przeciwdziałania bezdomności nałożono na władze publiczne na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym - często zlecane organizacjom pozarządowym - należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, wynikających z ustawy o pomocy społecznej2. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że działania podejmowane przez organy administracji rządowej, samorządowej oraz organizacje pozarządowe nie doprowadziły do utworzenia spójnego i skutecznego systemu, który zapewniałby kompleksowe wsparcie i aktywizację osób bezdomnych. Tylko jeden spośród 34 skontrolowanych podmiotów w pełni wykonywał zadania określone przepisami prawa.

Słowa kluczowe: osoby bezdomne, ośrodki pomocy społecznej, przeciwdziałanie bezdomności, schronienie tymczasowe, system wsparcia i aktywizacji

Wróć do spisu artykułów wydania KP nr 01/2021

ABSTRACT

Measures to Support the Homeless - Ineffective Support and Activation System

The changes in the regulations introduced since 2016, related to support for the homeless, have been directed towards strengthening their social activity, and ultimately - towards leaving homelessness and gaining self-reliance, since the measures taken previously did not bring the expected results. The results of the national count of homeless persons conducted in 2015, 2017 and 2019 by the Ministry of Family, Labour and Social Policy indicate that the number of the homeless has been constantly decreasing, and that it stood at 36,200, 33,400 and 30,300 respectively, still the data gathered during the research were not fully reliable and the numbers were estimations only. That is why NIK decided to carry out an audit to examine whether the activities of the government administration, self-governments and other entities tasked with support for the homeless result in solutions to their problems and assistance in achieving self-reliance. The audit was conducted at the Ministry of Family, Labour and Social Policy, and in the regions Kujawsko-Pomorskie, Podkarpackie, Śląskie and Zachodniopomorskie, comprising four regional offices, 17 social support centres and twelve non-governmental organisations.

Key words: homeless people, social welfare centres, counteracting homelessness, temporary shelter, support and activation system

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 lutego 2021 13:24
Data publikacji:
25 lutego 2021 13:24
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 marca 2021 18:45
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie