Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej” *

 

 1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone problematyce związanej z profilem czasopisma - szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz artykuły o pokrewnej tematyce.
 2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
 3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgodności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej. Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.
 4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w zakładce „Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym, na s. 2). Zgodnie z modelem „double-blind review process” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk może nastąpić tylko za zgodą redakcji.
 6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego lub finansowego. Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkładu innych osób w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego w redakcji artykułu.
 7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie artykułu) lub „guest authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publikacji lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję demaskowane, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany naukowo lub zawodowo.
 8. Autentyczność publikacji jest sprawdzana z wykorzystaniem programu antyplagiatowego.


* Zasady publikacji zgodne ze standardami i zaleceniami Commitee on Publication Ethics (COPE) oraz wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Sposób przygotowania materiałów

 1. Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, nasz adres: kpred@nik.gov.pl, w edytorze Word lub dostarczenie tekstu na nośniku elektronicznym. Objętość artykułu wraz z ewentualnymi tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 16 stron - 34 wiersze na stronie, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza. Do tekstu prosimy dołączyć krótkie streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe oraz bibliografię zawierającą pozycje książkowe i artykuły z czasopism według schematu: w przypadku czasopisma - imię (pierwsza litera) i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu (kursywą), nazwa czasopisma (w cudzysłowie), nr zeszytu i rok, strona w czasopiśmie, na której znajduje się publikacja; w przypadku książki prosimy o wpisanie imienia (pierwsza litera) i nazwiska autora (autorów) publikacji, następnie, jeśli potrzeba, tytułu rozdziału książki (kursywą), tytułu książki (kursywą), wydawnictwa (w cudzysłowie), miejsca i roku wydania, numeru stron.
 2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym tytule; powinny zawierać aktualną bibliografię.
 3. Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości umożliwiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli Państwowej”. Infografik nie zamieszczamy.
 4. Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stopnia naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.
 6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
24 czerwca 2010 10:12
Data publikacji:
24 czerwca 2010 10:12
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 czerwca 2024 10:58
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Redakcja „Kontroli Państwowej”

Nr ISSN 0452-5027

Adres redakcji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
e-mail kpred@nik.gov.pl

 

Redaktor naczelny
Marzena Repetowska-Nyc

tel. +48 22 444 53 11
e-mail Marzena.Repetowska-Nyc@nik.gov.pl


Redaktor Jacek Matwiejczyk
tel. +48 22 444 54 01
e-mail Jacek.Matwiejczyk@nik.gov.pl


Główny specjalista Agnieszka Kołodziejczyk

tel. +48 22 444 58 15
e-mail Agnieszka.Kolodziejczyk@nik.gov.pl

Redaktor statystyczny
dr inż. Wiesław Karliński