Postępowanie z odpadami komunalnymi - przetwarzanie w instalacjach MBP

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.17

„Kontrola Państwowa” 2/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Małgorzata Szymborska

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych składa się z mechanicznego (sortowania) oraz biologicznego przetwarzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym recyklingu, termicznego przekształcania (z odzyskiem energii) lub w ostateczności do przechowywania na składowiskach. Uzasadnieniem dla podjęcia przez NIK kontroli dotyczącej sposobu postępowania z odpadami powstałymi w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych w instalacjach MBP były m.in. dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, publikowane za 2017 r., wskazujące na realne zagrożenie osiągnięcia do 2020 r. przez Polskę celów, tj. 50% recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji odpadów komunalnych (papieru, szkła, plastiku i metalu) oraz redukcji masy składowanych odpadów. Aby dokonać rzetelnej oceny sposobu postępowania z odpadami, kontrolę przeprowadzono w sześciu urzędach marszałkowskich, sześciu wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, w 12 podmiotach prowadzących instalacje MBP, a także sześciu zarządzających składowiskami odpadów, ponieważ nadal większość odpadów komunalnych po przetworzeniu jest kierowana do składowania. W artykule, ze względu na szeroki zakres kontroli, wskazano najistotniejsze jej ustalenia.

Słowa kluczowe: odpady komunalne, instalacje MBP, przetwarzanie odpadów, gospodarowanie odpadami, recykling

ABSTRACT

Municipal Waste Management – Processing in Mechanical Biological Treatment Plants

Mechanical biological treatment (MBT) of municipal waste comprises mechanic processing (sorting) and biological processing of mixed waste, combined in one integrated technological process, in order to prepare waste for recycling, thermal transformation (energy recovery) and, eventually, for storing at landfills. NIK has conducted an audit of treating waste produced as a result of municipal waste processing in MBT plants after the Statistics Poland (Polish: Główny Urząd Statystyczny, GUS) published the data for 2017, which show that there is a risk to meeting the objectives set for Poland by 2020, i.e. 50 percent of recycling, preparing for reusing of four waste fractions (paper, glass, plastic and metal), and reduction of stored waste volume. In order to evaluate waste processing in a reliable manner, the audit was conducted at six regional authorities offices (Polish: urzędy marszałkowskie), six regional environmental protection inspectorates, twelve entities operating MBT plants, as well as at six entities that manage landfills, since still the majority of municipal waste, having been processed, is sent to landfills. The article presents the most important findings of this comprehensive audit.

Key words: municipal waste, MBT, waste processing, waste management, recycling

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 kwietnia 2021 16:51
Data publikacji:
22 kwietnia 2021 16:51
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
07 czerwca 2021 13:09
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie