Dopuszczalność zaskarżania do sądu wystąpień pokontrolnych – ustawa o kontroli w administracji rządowej

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.22

„Kontrola Państwowa” 3/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Monika Nowikowska

Wystąpienie pokontrolne nie ma charakteru rozstrzygnięcia administracyjnego, przedstawia jedynie nieprawidłowości i sposób ich usunięcia. Może też być przyczyną późniejszego wszczęcia przez właściwe organy postępowań, które zakończą się dopiero rozstrzygnięciami podlegającymi kontroli sądowej. Ustawodawca zapewnił ochronę interesów kontrolowanego w postaci prawa wniesienia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, zawartego w art. 40 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Zgłoszenie
zastrzeżeń implikuje obowiązek ich rozpatrzenia przez kierownika komórki do spraw kontroli, w trybie i na zasadach przewidzianych we wspomnianej ustawie. Mimo to, zdarza się, że wystąpienia pokontrolne są zaskarżane do sądów administracyjnych.

Słowa kluczowe: kontrola, sąd administracyjny, decyzja, wystąpienie pokontrolne, zastrzeżenia

ABSTRACT

Opportunity to Refer NIK Post-Audit Statements to Court – Act on Audit in Government Administration

Post-audit statements are not administrative decisions, they only present irregularities and ways to eliminate them. Post-audit statements may also be a reason for proceedings started by competent law enforcement bodies, which may be later sent to court. The legislature has provided for protection of the auditees’ interests through their right to submit objections to a draft post-audit statement, comprised in Article 40 of the Act on audit in government administration. Objections must be considered by the audit unit head, in accordance with the provisions of this Act. Still, post-audit statements happen to be referred to administrative courts. In her article, the author presents an in-depth analysis of such cases, and she discusses the possibility for an auditee to proceed in this way.

Key words: audit, administrative court, decision, post-audit statements, objections


Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 czerwca 2021 14:03
Data publikacji:
30 czerwca 2021 14:03
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
30 sierpnia 2021 11:21
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie