Nadzór nad wyrobami z tworzyw sztucznych – ochrona ludzi przed szkodliwym wpływem plastiku

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.23

„Kontrola Państwowa” 3/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Przemysław Szewczyk, Krzysztof Wójcik

Przedmiotem ogólnopolskiej kontroli NIK była działalność instytucji sprawujących nadzór nad materiałami i wyrobami z tworzyw sztucznych, przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz pozostałymi wyrobami tego typu – w szczególności zabawkami. Kontrolą objęto dwa urzędy centralne – Główny Inspektorat Sanitarny oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dwanaście urzędów na szczeblu wojewódzkim, wchodzących w skład rządowej administracji zespolonej: sześć wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych i sześć wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, mikroplastik, ftalany, GIS, UOKiK, RASFF, RAPEX

ABSTRACT

Supervision of Production of Plastic – Protection Against Harmful Effects of Plastic

The NIK carried out an audit, covering the whole country, of the activities of institutions that supervise plastics and plastic products designated for contact with food (bodies of the State Sanitary Inspectorate), and other plastic products, especially toys (bodies of the Trade Inspection). NIK examined whether they protected people against harmful effects of plastic. The audit comprised two central offices – the Chief Sanitary Inspectorate (GIS) and the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK), as well as twelve offices at the regional level, being part of the combined government administration: six regional sanitary and epidemiological centres, and six regional trade inspectorates. 

Key words: plastics, microplastic, phthalates, Chief Sanitary Inspectorate (GIS), Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK), RASFF, RAPEX

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 czerwca 2021 14:04
Data publikacji:
30 czerwca 2021 14:04
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
30 sierpnia 2021 11:21
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie