Zjawisko występowania deficytów bliźniaczych – Polska w latach 2009–2018

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.28

„Kontrola Państwowa” 3/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Izabela Zawiślińska, Piotr Cirin

Celem artykułu jest ustalenie stopnia, kierunku i siły oddziaływania badanych zmiennych, tj. deficytu budżetu państwa względem salda obrotów w rachunku bieżącym w ramach bilansu płatniczego Polski w latach 2009–2018, wskazanie głównego źródła nierównowagi układu oraz ewentualnych czynników mogących ją ograniczyć. Główne pytania badawcze koncentrują się na ustaleniu rodzaju relacji łączących te deficyty oraz ich wzajemnego wpływu w świetle dotychczasowych badań związanych z hipotezą występowania deficytów bliźniaczych. Zastosowana metodologia opiera się na zintegrowanej analizie korelacji, regresji liniowej oraz analizie współczynnika zmienności. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono silną korelację pomiędzy skumulowanymi wartościami badanych deficytów, co potwierdza hipotezę występowania w Polsce w tym okresie deficytów bliźniaczych i oznacza, że deficyt budżetowy wpływa na saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego. Głównym saldem równoważącym ujemne saldo dochodów pierwotnych, w ramach którego dominującą pozycję stanowią dochody nierezydentów z bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jest saldo eksportu usług.

Słowa kluczowe:deficyty bliźniacze, deficyt budżetowy, bilans płatniczy, międzynarodowe stosunki finansowe, saldo budżetu państwa

ABSTRACT

The Phenomenon of Twin Deficits in Poland in 2009–2018 – Research Paper

The purpose of this article is to determine the degree, direction and strength of the impact of the studied variables, i.e. the state budget balance and the current account balance as part of Poland’s balance of payments in the years 2009–2018 based on the data of the Statistics Poland. The main research questions focus on determining the type of relationships connecting the studied deficits and the degree, direction and type of interaction in light of previous studies dedicated to the hypothesis of twin deficits. The methodology used is based on integrated correlation analysis, linear regression and an analysis of the coefficient of variation. As a result of the study, a strong correlation was found between the cumulative values of the examined deficits, confirming the existence of the twin deficit hypothesis in Poland in the examined period; this means that the budget deficit affects the current account balance of payments. The main balance stabilizing the negative balance of primary incomes, in which the income of non-residents from foreign direct investment is the dominant position, is the balance of extremely dynamically developing service exports.

Key words: twin deficits, budget deficit, balance of payments, international financial relations

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 czerwca 2021 14:08
Data publikacji:
30 czerwca 2021 14:08
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
12 lipca 2022 14:33
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie