Powiadomienie o ocenach, uwagach i wnioskach NIK – sygnalizacyjna rola NIK

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.33

„Kontrola Państwowa” 4/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Andrzej Trojanowski

Artykuł zawiera analizę wprowadzonego na podstawie art. 62a ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli rozwiązania, jakim jest powiadomienie o ocenach, uwagach i wnioskach zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Tak jak pozostałe przepisy znowelizowanego (a w istocie nowego) postępowania kontrolnego NIK, wszedł w życie z mocą obowiązującą od 2 czerwca 2012 r. Umożliwił wyraźne odróżnienie wystąpienia pokontrolnego adresowanego do kierownika jednostki kontrolowanej od sporządzanego – na innej podstawie prawnej i w odrębnym trybie oraz dla innego adresata – powiadomienia o zawartych w tym wystąpieniu ocenach, uwagach i wnioskach. W tekście opisano m.in. genezę wprowadzenia powiadomienia, podmioty uprawnione do jego skierowania, adresatów i ich obowiązki związane z otrzymaniem takiego dokumentu, czy też kwestię jego upubliczniania. Autor wskazuje na wątpliwości prawne, jakie powstają na podstawie art. 62a ustawy o NIK, przedstawiając i uzasadniając propozycje ich rozwiązania. W niektórych przypadkach postuluje także dokonanie korekty tego przepisu.

Słowa kluczowe: Najwyższa Izba Kontroli, NIK, kontrola, postępowanie kontrolne, wystąpienie pokontrolne, powiadomienie, wyniki kontroli NIK, wnioski pokontrolne NIK

ABSTRACT

Notifying About Evaluations, Remarks and Conclusions of NIK – Comments on the Solution Adopted

The article comprises an analysis of the solution introduced on the basis of Article 62a of the Act on the Supreme Audit Office, related to notifying about evaluations, remarks and conclusions included in management letters. Similarly to the other provisions of the amended (in fact the new one) the NIK audit procedure, the Article entered into force on 2 June 2021. It allows for clear differentiation between management letters addressed to the managers of auditees, and notifications about evaluations, remarks and conclusions comprised in management letters that are developed on the basis of other legal provisions. In the text such matters have been discussed as, among other, the origins of notification introduction, entities authorised to issue notifications, addressees of notifications and their obligations, and the matter of making a notification publicised. The author indicates legal doubts that arise on the basis of Article 62a of the Act on NIK, by presenting and substantiating proposals for solutions in the area. In some cases, the author also makes proposals for modifying this provision.


Key words: Supreme Audit Office, audit, audit proceedings, post-audit statement, notification, audit results, audit conclusions of the Supreme Audit Office

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 sierpnia 2021 10:02
Data publikacji:
23 sierpnia 2021 10:02
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
30 września 2021 14:51
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie