Wody opadowe i roztopowe na terenach zurbanizowanych – racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.34

„Kontrola Państwowa” 4/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Adam Rączkiewicz, Piotr Wanic

Artykuł zawiera analizę wprowadzonego na podstawie art. 62a ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli rozwiązania, jakim jest powiadomienie o ocenach, uwagach i wnioskach zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Tak jak pozostałe przepisy znowelizowanego (a w istocie nowego) postępowania kontrolnego NIK, wszedł w życie z mocą obowiązującą od 2 czerwca 2012 r. Umożliwił wyraźne odróżnienie wystąpienia pokontrolnego adresowanego do kierownika jednostki kontrolowanej od sporządzanego – na innej podstawie prawnej i w odrębnym trybie oraz dla innego adresata – powiadomienia o zawartych w tym wystąpieniu ocenach, uwagach i wnioskach. W tekście opisano m.in. genezę wprowadzenia powiadomienia, podmioty uprawnione do jego skierowania, adresatów i ich obowiązki związane z otrzymaniem takiego dokumentu, czy też kwestię jego upubliczniania. Autor wskazuje na wątpliwości prawne, jakie powstają na podstawie art. 62a ustawy o NIK, przedstawiając i uzasadniając propozycje ich rozwiązania. W niektórych przypadkach postuluje także dokonanie korekty tego przepisu.

Słowa kluczowe: zagospodarowanie wód, wody opadowe, retencja, pozwolenia wodnoprawne, opłaty za wody opadowe

ABSTRACT

Rainwater and Meltwater in Urban Areas – Sustainable Management of Water Resources

The audit conducted by NIK, dedicated to management of rainwater and meltwater in urban areas, shows that, despite climate changes and the consistently lowering level of groundwater, a strategy for management of water from atmospheric precipitation has not been developed to date. The activity of the Polish Waters State Holding (Polish: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) related to the management of such waters, has not been systemic and mainly comprised its statutory tasks such as, among other, judicature related to issuing legal permissions and, what is more, in the majority of the audited entities irregularities have been found. Investments related to management of rainwater and meltwater in urban areas were mostly realised by local self-government units, and they were mostly aimed at preventing local floods and permeations due to violent downpours. Only some cities dealt with possibilities to manage rainwater and meltwater and introduced incentives to encourage residents to collect and use this kind of water. The audit also showed that some cities channelled rainwater andmelt water without legal permissions, and unduly met their obligations to collect charges for reducing natural retention. Insufficient cooperation among local self-government units and the organisational units of the Polish Waters State Holding further reduced the effectiveness of the system of charges set forth in the law on water, which had been aimed to encourage lower channelling of rain water and melt water, and to introduce solutions to ensure natural retention preservation.

Key words: water management, rainwater, meltwater, retention, water permits, fees for rainwater

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 sierpnia 2021 10:04
Data publikacji:
23 sierpnia 2021 10:04
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
14 lipca 2022 11:58
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie