Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach UE – narzędzia stosowane do ochrony budżetu Unii cz. II

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.31

„Kontrola Państwowa” 4/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Marcin Szymański


W drugiej części artykułu Autor przybliża działania, których wdrożenie w ramach systemu kontroli zarządczej może wspomagać przeciwdziałanie szeroko rozumianej korupcji w czasie wykorzystywania funduszy unijnych. Wskazuje przykłady praktyk wybranych urzędów, które odnoszą się do obszarów największego ryzyka i dotyczą zarówno zapobiegania, jak i wykrywania nadużyć finansowych. Opisuje narzędzia stosowane głównie przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie środków unijnych, w tym mechanizm służący anonimowemu sygnalizowaniu nieprawidłowości. Omawia instrumenty będące odpowiedzią na najczęściej występujące nieprawidłowości, przede wszystkim w obszarze zamówień publicznych, a także konflikt interesów czy zmowy przetargowe. Przedstawia stosowane narzędzia informatyczne zwiększające przejrzystość wydatków publicznych, a także ułatwiające identyfikację podejrzanych transakcji.

Słowa kluczowe: nadużycia finansowe, fundusze UE, kontrola zarządcza, wykrywanie nadużyć finansowych, pakt uczciwości, narzędzia informatyczne, zmowy przetargowe

ABSTRACT

Fight Against Fraud in the EU Funds – Tools Used in European Funds Spending – Part II

In the next years, Member States will be spending funds from the EU’s largest package ever. It comprises money from the multi-annual financial perspective (2021–2027) and the reconstruction plan – designed to mitigate the crisis and provide the basis for developing modern and sustainable Europe. It will be a great challenge to eliminate fraud in the funds spending. However, it seems feasible to reduce fraud because over the last years EU institutions have made fraud combating their priority. The second part of the article related to the protection of EU financial interests focuses on measures and good practices examples that may significantly contribute to counteracting corruption, understood in a broad sense. It describes tools that are applied mainly by the institutions responsible for EU funds implementation aimed at identifying fraud, including a mechanism for anonymous reporting on irregularities (in the context of the Whistleblower Directive). The author discusses potential instruments developed in response to the most frequent irregularities areas, i.e. breaches in public procurement, conflicts of interests, or collusive tendering. An innovative instrument, designated for social control of public funds spending – the so called integrity pact – has been discussed in more detail. The author also presents IT tools to increase public spending transparency and to identify suspicious transactions.

Key words: fraud, EU funds, management control, fraud detection, integrity pact, IT tools, bid rigging

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 sierpnia 2021 10:01
Data publikacji:
23 sierpnia 2021 10:01
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
30 września 2021 13:55
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie