Kontrola wyborów korespondencyjnych Prezydenta RP

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.38

„Kontrola Państwowa” 5/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Bogdan Skwarka

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP, wydanym 5 lutego 2020 r., 10 maja miały się odbyć wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak już miesiąc później zaczęto hospitalizować pierwsze osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2, wkrótce też ogłoszono stan epidemii. W związku z tym Prezes Rady Ministrów, na podstawie decyzji administracyjnych, polecił dwóm spółkom Skarbu Państwa – Poczcie Polskiej S.A. i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w trybie korespondencyjnym. Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że premier przekroczył swoje uprawnienia. W dniu wydania decyzji wszelkie czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem elekcji należały bowiem do organów wyborczych, a ponadto nie istniał żaden przepis rangi ustawowej dający podstawę do odbycia wyborów powszechnych w tym trybie. Co więcej, do wyborów prezydenckich nie doszło w wyznaczonym terminie, zaś państwowe spółki poniosły koszty związane z ich organizacją – w sumie 56 450,4 tys. zł. Izba ujawniła także inne nieprawidłowości, a w konsekwencji negatywnie oceniła cały proces i skierowała do prokuratury pięć zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

Słowa kluczowe: wybory kopertowe, wybory korespondencyjne prezydenta RP, organizacja głosowania, Poczta Polska, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

ABSTRACT

Audit of the Preparation of the Postal Election of the President of Poland – Organisation and Cost of Voting

On 10 May 2020, the presidential elections were scheduled in Poland, yet due to the COVID-19 pandemic voting at local election points was risky. Moreover, a significant number of citizens would not participate in the elections due to quarantine or isolation. The Prime Minister, on the basis of administrative decisions, ordered two State Treasury companies – the Polish Post Office (Poczta Polska S.A.) and the Polish Security Printing Works (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.) – to prepare and conduct election through postal voting. All the related issues, including costs, were to be settled in contracts concluded with these companies by the Minister of State Assets and the Minister of the Interior and Administration respectively. The audit of the Supreme Audit Office indicates that the Prime Minister exceeded his rights. On the day when the decisions were issued, all activities related to organising and conducting election lied with the electoral bodies and, what is more, there was no single provision, at the level of legal acts, which could be the basis for conducting postal voting. The elections were to be held on 10 May 2020, and the Ministers had not signed contracts with the companies that, still, incurred substantial costs. Thus, the postal elections that ultimately were not organised, cost the Polish taxpayers PLN 56,450,400. The NIK also disclosed other irregularities, and consequently gave a negative opinion on the process of postal voting preparation, and submitted five notifications on potential offences to the prosecutor’s office. The article presents the detailed findings of this audit.

Key words: postal voting, election of the President of Poland, organisation of election, Poczta Polska, Polish Security Printing Works

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 października 2021 11:19
Data publikacji:
28 października 2021 11:19
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
03 grudnia 2021 14:18
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie