Okręgowa Izba Kontroli Państwowej we Lwowie

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2023.1.06

„Kontrola Państwowa” 1/2023

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Danuta Bolikowska

Okręgowa Izba Kontroli Państwowej we Lwowie została utworzona 17 stycznia 1920 r. rozporządzeniem prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa Józefa Higersbergera. Swoim działaniem obejmowała teren całej Galicji w dawnym zaborze austriackim. NIK, pragnąc odtworzyć historię jej działalności, nawiązała współpracę z Fundacją Ośrodka Karta, której zleciła kwerendę archiwalną we Lwowie. Akta lwowskiej Izby zostały zgromadzone w zespole nr 803, liczącym 17 112 teczek. W każdej z nich znajduje się od kilku do kilkuset dokumentów. Dla zespołu został opracowany inwentarz, który liczy kilka tysięcy stron i jest rękopisem sporządzonym w języku rosyjskim. Po jego przejrzeniu do dalszego przeglądu wybrano około 120 teczek dotyczących organizacji i funkcjonowania Izby, a historyczkom Karty udało się przejrzeć 80. Tylko niewielką część dokumentów zdołano zeskanować i przekazać do zasobu Najwyższej Izby Kontroli. Na obecnym etapie badań możliwe jest więc odtworzenie jedynie niektórych kart z historii działalności OIKP we Lwowie w okresie międzywojennym.

Słowa kluczowe: Okręgowa IzbaKontroli Państwowej we Lwowie, kadra kontrolerska, NIKP, Lwowska Izba Kontroli Państwa, Henryk Dobrowolski, Gustaw Wex-Manasterski

ABSTRACT

District Office of State Audit in Lviv – An Outline History of the Institution

The Supreme Audit Office of Poland, with a view to examining the history of district audit offices in the Eastern Borderlands, established cooperation with the KARTA Centre Foundation (Polish: Fundacja Ośrodka Karta), and requested the Centre to conduct a preliminary research in the archives in Lviv. It was ultimately undertaken, among others, at the State Central Historic Archives of Ukraine, the State Archives of the Lviv District, and the Stefanyk National Science Library. The research resulted in discovering few, yet very significant, files. The article has been based on these sources and is aimed to reconstruct the history of the District Office os State Audit (Polish: Okręgowa Izba Kontroli, OIK) that operated in Lviv in the years 1920–1940. The archives of the District Audit Office in Lviv were gathered in set No. 803, comprising – according to the research by the KARTA Centre Foundation – 17,112 folders of various volumes. Each folder contains from several to several hundreds of documents. The inventory (the register of folders) was made, containing several thousands of pages, in manuscript in the Russian language. An Ukrainian collaborator of the Karta Centre assisted in the research. After preliminary review, some 120 folders were selected for further investigation, related to the organisation and operations of the Office, and the historians have looked through 80 of them. Only a small part of the documents has been scanned and forwarded to the files of the Supreme Audit Office. That is why at present it is possible to reconstruct only several pages in the history of the activities of the District Audit Office in Lviv in the period between the First and the Second World Wars. These have been presented in the article.

Key words: District Office of State Audit in Lviv, audit staff, NIKP, Audit Office in Lviv, Henryk Dobrowolski, Gustaw Wex-Manasterski

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
27 lutego 2023 13:52
Data publikacji:
27 lutego 2023 13:52
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
03 kwietnia 2023 11:14
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie