Rejestracja obrazu i dźwięku w podmiotach leczniczych

DOI: 0.53122/ISSN.0452-5027/2023.1.03

„Kontrola Państwowa” 1/2023

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Paweł Lipowski

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych należy rozpatrywać jako złożony i wielopłaszczyznowy proces, w którym uczestniczy pacjent i osoba wykonująca zawód medyczny. Analiza aspektów prawnych relacji pomiędzy stronami tego procesu in concreto może służyć wypracowaniu właściwego standardu stosowania przepisów. W sytuacjach wątpliwych kluczowym zagadnieniem będzie ustalenie rzeczywistego przebiegu świadczenia usług medycznych. W takim wypadku pojawia się pytanie o granice kontroli ich udzielania, która bywa podejmowana w interesie pacjenta z punktu widzenia prawnie gwarantowanej ochrony jego prywatności. Dotyczy to w szczególności informacji o nim, zwłaszcza o stanie zdrowia. Wydaje się, że korzystanie ze środków technicznych służących do rejestracji obrazu i w wybranych przypadkach dźwięku (tzw. monitoring) może być metodą gwarantującą zapewnienie bezpieczeństwa prawnego pacjentów i personelu medycznego. Ze względu na szczególny charakter owej relacji stosowanie przepisów, które na to pozwalają wymaga wyjątkowej uważności po stronie podmiotów leczniczych.

Słowa kluczowe: świadczenia zdrowotne, kontrola, podmioty lecznicze, monitoring obrazu i dźwięku

ABSTRACT

Recording Image and Sound by Medical Entities – Limits on Control of Medical Services Provision

Granting medical services in medical entities can be regarded as a complex and multidimensional process, in which a patient and a person providing medical services participate. An analysis of the actual legal aspects of the relation between the parties in the process may lead to developing an appropriate standard for using legal regulations. In doubtful situations, from the perspective of both parties, the key issue is to set the actual course of medical services provision process. It is necessary to depict this actual state in order to work out objective conditions for the consequent assessment of the behaviour of both patients and persons providing medical services. Therefore, a key question arises about the limits on controlling medical services provision that can be introduced to the interest of patients – regarding their right to privacy that is guaranteed by the law. This concerns, in the first place, information about patients, especially about the state of their health, which is obtained when medical services are provided, and which should be considered as especially sensitive information. It seems that using technical tools to record image and, in some cases, sound (so called monitoring) by medical entities can be a good method that guarantees optimal conditions to ensure legal safety of both patients and medical staff. However, it should be taken into account that, due to the specific nature of this relation, the application of the legal regulations that allow, in some situations, for registering image, or even sound, calls for consideration on the part of medical entities. The issues have been presented on the basis of the author’s own observations resulting from his scientific work and professional experience. The achievements of the doctrine and related judicature are very scarce. And so are available results of empirical research in the area.

Key words: medical services, control, medical entities, image and sound monitoring

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 lutego 2023 13:47
Data publikacji:
27 lutego 2023 13:47
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
03 kwietnia 2023 11:12
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie