Posiedzenie wstępne w postępowaniu dyscyplinarnym – odpowiedzialność mianowanych kontrolerów NIK

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2023.1.08

„Kontrola Państwowa” 2/2023

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Rafał Padrak

W rozdziale 4a ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli „Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów” postępowanie przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną zostało uregulowane w sposób bardzo ogólny. Ustawa o NIK nie zawiera przepisów, które normowałyby przygotowanie do rozprawy głównej. Wobec tego, że postępowanie dyscyplinarne w NIK nie zostało w sposób kompleksowy uregulowane, art. 97p ustawy o NIK odsyła do odpowiedniego stosowania w toku postępowania dyscyplinarnego przepisów Kodeksu postępowania karnego. W artykule omówiono charakter i zakres posiedzenia wstępnego w ramach przygotowania do rozprawy głównej w postępowaniu dyscyplinarnym NIK prowadzonym przed zespołem orzekającym Komisji Dyscyplinarnej. Przedstawiono rozstrzygnięcia, które powinny lub mogą być podejmowane na tym posiedzeniu. Autor posiłkuje się literaturą prawniczą z zakresu postępowania karnego.

Słowa kluczowe: posiedzenie wstępne w postępowaniu dyscyplinarnym, postępowanie dyscyplinarne w NIK, odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów, Komisja Dyscyplinarna, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna

ABSTRACT

Preliminary Session in Disciplinary Proceedings – Liability of NI Appointed Auditors

In Chapter 4a of the Act of 23 December 1994 on the Supreme Audit Office “Disciplinary Liability of Appointed Auditors”, the proceedings in front of the Disciplinary Committee of Appeal are regulated in a very general manner. The Act on NIK does not comprise provisions that would regulate preparations for the main trial. Since the disciplinary proceedings are not comprehensively regulated, Article 97p of the Act on NIK refers to respective application of the provisions of the Code of Criminal Procedure. In his article, the author presents the nature and scope of a preliminary session within preparations for the main trial in the NIK disciplinary proceedings conducted in front of the adjudicative panel of the Disciplinary Committee. The judicature has been presented that should be or can be made during such sessions. The author refers to literature on legal matters related to criminal proceedings.

Key words: preliminary session in the disciplinary proceedings, disciplinary proceedings in NIK, disciplinary liability of appointed auditors, Disciplinary Committee, Disciplinary Committee of Appeal

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 kwietnia 2023 09:52
Data publikacji:
28 kwietnia 2023 09:52
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
31 maja 2023 12:37
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie