Zasada adekwatności kary w postępowaniu dyscyplinarnym w NIK - wnioski de lege ferenda

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2023.1.09

„Kontrola Państwowa” 2/2023

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Łukasz Róg

Mianowany kontroler ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia polegające na naruszeniu obowiązków pracownika NIK lub uchybieniu godności stanowiska. W ustawie o NIK znajduje się katalog pięciu kar dyscyplinarnych – od upomnienia do wydalenia z pracy. Nie zawiera ona jednak żadnych dyrektyw wymiaru kary, nie odsyła również do odpowiedniego stosowania w toku postępowania dyscyplinarnego przepisów Kodeksu karnego w zakresie w niej nieuregulowanym. Dlatego powinny być w takich wypadkach zachowane podstawowe standardy dotyczące odpowiedzialności karnej, wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Należy do nich zapewnienie adekwatności kary (musi być współmierna) do czynu będącego przedmiotem postępowania, nawet jeśli nie istnieją ustawowe dyrektywy jej wymiaru, takie jak w postępowaniu karnym. Jest to bowiem jeden ze standardów demokratycznego państwa prawnego. Dotyczy to również postępowania dyscyplinarnego wobec mianowanych kontrolerów NIK. Autor przedstawia rozwiązania przyjęte w wybranych procedurach, dotyczących m.in. zawód radcy, adwokata czy pracownika służby cywilnej oraz zestawia je z procedurą obowiązującą kontrolerów NIK, formułując wnioski de lege ferenda.

Słowa kluczowe: wymiar kary, postępowanie dyscyplinarne w NIK, postępowanie dyscyplinarne mianowanych kontrolerów, Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna

ABSTRACT

Principle of Adequacy of Punishment - Disciplinary Proceedings at NIK

Disciplinary proceedings make a specific category of proceedings of repressive nature, and hence some experts in legal sciences consider them as a special branch of the criminal law. That is why such proceedings should comply with basic standards on criminal liability stemming from the Constitution of Poland and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. These include ensuring the adequacy of punishment (punishment must be commensurate) for the offence that is subject to the proceedings, even if there are no legal directives, unlike for in criminal proceedings. It is one of the standards of a democratic state of law. This also refers to disciplinary proceedings concerning NIK appointed auditors. In his article, the author presents the solutions of selected procedures, related to, among others, legal advisors, lawyers, civil servants, he juxtaposes them with the procedure for NIK auditors, and formulates de lege ferenda proposals.

Key words: punishment, disciplinary proceedings in NIK, disciplinary proceedings for appointed auditors, Disciplinary Committee and Disciplinary Committee of Appeal

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 kwietnia 2023 09:55
Data publikacji:
28 kwietnia 2023 09:55
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
31 maja 2023 12:41
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie