Rozwój aktywności dzieci i młodzieży – skuteczność podejmowanych działań

DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.26

„Kontrola Państwowa” 3/2021

Pełna treść artykułu (plik PDF)

Tomasz Tokajuk

W artykule przedstawiono najważniejsze wyniki kontroli dotyczącej tytułowych zagadnień, która obejmowała lata 2016–2019. Szczególną uwagę poświęcono działaniom Ministra Sportu i Turystyki, Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, realizacji zadań przez gminy, szkoły publiczne, polskie związki sportowe, fundacje i stowarzyszenia kultury fizycznej oraz ocenie stanu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Dodatkowo przedstawiono wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród osób uczestniczących oraz nieuczestniczących w Programie „Szkolny Klub Sportowy”.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, dzieci i młodzież, kultura fizyczna, sport, Minister Sportu

ABSTRACT

Developing Activity Among Kids and Youngsters – Effectiveness of the Measures Taken

The Minister of Sports increased, by over 97 percent, public funds expenditure on implementation of programmes and measures to promote physical activity of kids and youngsters, including new ones. This has not, however, translated into the expected results. The percentage of young people at the age 11-17 who exercise in compliance with the recommendations of the World Health Organisation – i.e. for at least 60 minutes every day – has decreased, which has also been confirmed by international surveys and NIK’s questionnaires. At the same time, NIK auditors observe that the indicators set out in the Sports Development Programme by 2020 have not been formulated correctly. The Minister failed to set measurable objectives in the programmes and tasks, or tools to measure physical activities on an annual or multiannual basis. Their full evaluation has not been ensured, either. In his article, the author presents the most important findings of the audit that covered the years 2016–2019.

Key words: physical activity, children and youth, physical culture, sport, Minister of Sport

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 czerwca 2021 14:06
Data publikacji:
30 czerwca 2021 14:06
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
12 lipca 2022 12:31
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie